Behandlinger

Eksempelvis:

  • Psykiatrisk udredning og behandling
  • Psykologbehandling
  • Fysioterapi m.v.
  • Tandbehandling
  • Misbrugsbehandling

Psykiatrisk udredning og behandling

Soldaterlegatet kan støtte ved særligt behov for en akut udredning eller et kort behandlingsforløb.

Nødvendig læge- og speciallægeundersøgelse samt behandling er gratis i Danmark. Derfor skal legatmodtageren kontakte egen læge, inden ansøgning til Soldaterlegatet sendes. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring betaler for lægeerklæringer og nødvendig behandling i arbejdsskadesager, og kommunen eller jobcentret betaler i andre sager. Det skal herefter gøres klart i en eventuel ansøgning, hvorfor legatmodtager ikke kan benytte offentlig psykiater og ikke kan få anden dækning.

Psykologbehandling

Soldaterlegatet kan støtte ved behov for et kort og målrettet behandlingsforløb.

Veteraner kan efter visitation få gratis behandling hos Militærpsykologisk Afdeling (MPA) i Veterancentret, som man som udgangspunkt skal kontakte, før legatansøgning sendes. Man kan også tale med egen læge om henvisning til psykolog.

Kommunen kan betale veteranens udgift til psykologbehandling i en række tilfælde og tilbyde behandling til børn/unge samt familiestøtte. Veterancentrets familienhed kan også tilbyde og rådgive om terapi, samtalegrupper m.v. Disse muligheder skal normalt altid være søgt forud for en legatansøgning.

Fortæl og dokumenter i ansøgningen, hvorfor veteranen ikke kan benytte psykolog via MPA eller ikke kan få hjælp i kommunen.

Fysioterapi, kiropraktik, massage og lignende

Veteraner ansat i Forsvaret kan benytte de fysioterapeuter, som findes på flere kaserner og som særligt kan hjælpe med genoptræning af skader m.v.

Har veteranen brug for anden fysioterapeut, skal man så vidt muligt indhente en lægehenvisning, så offentligt tilskud opnås. Soldaterlegatet kan i så fald dække egenbetalingsdelen. Pris og omfang bedes belyst.

Fysioterapeuten og anden behandler skal være autoriseret. Der kan i helt særlige tilfælde ydes støtte til anden form for terapeut, massør m.fl., hvor det er anbefalet af veteranens læge og/eller psykolog.

Kommunerne har en række sundhedstilbud, som veteranen fortrinsvis bør benytte.

Tandbehandling

Tandlægens behandlingsforslag og prisoverslag skal vedhæftes ansøgningen. Soldaterlegatet kan støtte med et legat til tandbehandling, når behandlingen har en resocialiserende og/eller smertelindrende betydning for legatmodtager.  En veteran kan have brug for behandling på grund af bivirkning af medicin, længerevarende misbrug, tænderskæren eller lignende, hvor behovet kan relateres til skaden fra udsendelse. Der kan ved direkte årsagssammenhæng også søges dækning via arbejdsskadesagen.

Hvis veteranen modtager kontanthjælp eller anden overførselsindkomst, skal der først søges om tilskud i kommunen. Kopi af kommunens afgørelse sendes med ansøgningen til Soldaterlegatet.

Førtidspensionister og psykisk sårbare veteraner kan være omfattet af kommunens tilbud om omsorgstandpleje. Soldaterlegatets eventuelle bevilling skal være givet, inden behandling iværksættes.

Behandling for alkohol- eller andet misbrug

Soldaterlegatet kan i særlige tilfælde yde støtte til misbrugsbehandling, hvis misbruget har sandsynlig sammenhæng med følger af udsendelsen. Misbrugsbehandlingen skal indgå som et led i rehabiliteringsplanen.

Man skal have forsøgt at få støtte til misbrugsbehandling via kommunen. Dokumentation herfor skal vedhæftes i ansøgningen. Misbrugsbehandling skal være et ønske fra den indstillede selv. Der skal være sikret opfølgning efter behandlingen.

Anden behandling

Der kan kun i helt særlige tilfælde ydes støtte til anden form for terapi, hvor behandlingen typisk er anbefalet af veteranens læge og/eller psykolog.