Rådgivning

  • Økonomisk rådgivning
  • Juridisk rådgivning
  • Socialrådgivning

Økonomisk rådgivning

1.  Økonomisk rådgivning via Soldaterlegatet

Soldaterlegatet yder legater til økonomisk rådgivning, når skade fra udsendelse har haft konsekvens for den økonomiske situation. Den økonomiske rådgiver mødes med legatmodtageren og hjælper med at få overblik og lagt en handlingsplan. Soldaterlegatet samarbejder med uvildige økonomiske rådgivere, der gennemgår økonomien og f.eks. tager en dialog med bank og kreditorer og evt. undersøger mulighederne for gældssanering. Rådgiveren afslutter forløbet med en rapport til Soldaterlegatet og kan herefter videreformidle et eventuelt behov for anden støtte fra Soldaterlegatet til veteranens kontaktperson, f.eks. en socialrådgiver.

2. Åben økonomisk rådgivning

Veteraner, der er skadet fra udsendelse, kan frit benytte tilbuddet Åben økonomisk rådgivning, som er et fast tilbud om gratis og uvildig økonomisk rådgivning. Tilbuddet finder sted på KFUM’s soldaterhjem og Veteranhjem 9 steder i landet: Aalborg, Fredericia, Holstebro, Varde, Aarhus, Odense, Høvelte, København og Slagelse, hvorfra der medvirker tovholdere, som kan hjælpe med at følge op på de aftaler, der indgås under rådgivningen. Hvis det under rådgivningsforløbet viser sig, at en evt. svær  økonomisk situation har forbindelse til en skade, som er pådraget under udsendelsen, kan tovholderen indstille videre til støtte fra Soldaterlegatet. Læs mere om hvor og hvornår her

Har du fået tilkendt en arbejdsskadeerstatning efter 1. januar 2014, bliver du tilbudt rådgivning om din økonomi via Veterancentret. Det gælder for veteraner både i og uden for Forsvaret. Ring til Veterancentret på telefon 72163400 for at høre mere. Denne mulighed skal benyttes før legatansøgning.

Juridisk rådgivning

Soldaterlegatet kan yde støtte til juridisk rådgivning i arbejdsskadesager. Skaden skal dog først være anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvilket f.eks. læge, psykolog, arbejdsgiver, jobcenter, socialrådgiver eller fagforening kan hjælpe med. Man kan søge vejledning i Veterancentret og hos Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse i første instans skal som hovedregel foreligge, inden Soldaterlegatet inddrages.

Ved afslag på erstatning kan Soldaterlegatet støtte med legat til en såkaldt ‘second opinion’, hvor advokaten vurderer, om sagen kan og bør indbringes for Ankestyrelsen eller domstolen. Hvis dette er tilfældet, dækker Soldaterlegatet de rimelige omkostninger herved.

Soldaterlegatet tildeler ikke legater til dækning af advokat, bøder eller andre omkostninger i forbindelse med sager om lovovertrædelser.

Socialrådgivning

I særlige tilfælde kan Soldaterlegatet give veteranen støtte til en uafhængig socialrådgiver. Som udgangspunkt skal veteranen – uanset, om denne er ophørt i Forsvaret – kontakte Veterancentret. Her kan en socialrådgiver vejlede og bistå og evt. sørge for, at veteranen får tildelt en støtte- og kontaktperson.

Socialrådgiveren vil rapportere om forløbet til Soldaterlegatet og kan indstille veteranen til yderligere støtte.