Rådgivning

  • Økonomisk rådgivning
  • Juridisk rådgivning
  • Socialrådgivning

Økonomisk rådgivning

1.  Økonomisk rådgivning via Soldaterlegatet

Soldaterlegatet yder legater til økonomisk rådgivning, når din skade fra udsendelse har haft konsekvens for din økonomiske situation. Den økonomiske rådgiver mødes med dig og hjælper med at få overblik og lagt en handlingsplan. Soldaterlegatet samarbejder med meget kompetente og erfarne uvildige økonomiske rådgivere, der sammen med dig gennemgår økonomien, tager en evt. dialog med bank m.fl. og ved behov undersøger mulighederne for gældssanering. Rådgiveren afslutter forløbet med en rapport til Soldaterlegatet og kan herefter videreformidle et eventuelt behov for anden støtte fra Soldaterlegatet (til din kontaktperson – fx Veterancentrets rådgivere).

2. Åben økonomisk rådgivning

Veteranen kan frit benytte tilbuddet om Åben økonomisk rådgivning, som er et fast tilbud om gratis, uvildig og professionel økonomisk rådgivning. Tilbuddet findes på KFUM’s soldaterhjem fem steder i landet: Aalborg, Fredericia, Holstebro, Varde, Høvelte og Vordingborg, hvorfra der medvirker tovholdere, som kan hjælpe med at følge op på de aftaler, der indgås under rådgivningen. Hvis det under rådgivningsforløbet viser sig, at ens nuværende økonomiske situation har forbindelse til en skade, som er pådraget under udsendelsen, kan tovholderen indstille videre til støtte fra Soldaterlegatet. Se hvor og hvornår der er rådgivning: Kalenderen med datoer for Åben økonomisk rådgivning her.

Har du fået tilkendt en arbejdsskadeerstatning efter 1. januar 2014 bliver du tilbudt rådgivning om din økonomi via Veterancentret. Det gælder for veteraner både i og uden for Forsvaret. Ring til Veterancentret på telefon 72163400 for at høre mere.

Juridisk rådgivning

Soldaterlegatet kan yde støtte til juridisk rådgivning i arbejdsskadesager. Skaden skal dog først være anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvilket f.eks. læge, psykolog, arbejdsgiver, jobcenter, socialrådgiver og fagforening kan hjælpe med. Man kan søge vejledning i Veterancentret og hos Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse i første instans skal som hovedregel foreligge, inden Soldaterlegatet inddrages.

Ved afslag på erstatning kan Soldaterlegatet støtte med legat til en såkaldt ‘second opinion’, hvor advokaten vurderer, om sagen kan og bør indbringes for Ankestyrelsen eller domstolen. Hvis dette er tilfældet, dækker Soldaterlegatet de rimelige omkostninger herved.

Soldaterlegatet tildeler ikke legater til dækning af advokat, bøder eller andre omkostninger i forbindelse med sager om lovovertrædelser.

Socialrådgivning

I særlige tilfælde kan Soldaterlegatet give veteranen støtte til en uafhængig socialrådgiver. Som udgangspunkt skal veteranen – uanset, om denne er ophørt i Forsvaret – kontakte Veterancentret. Her kan en socialrådgiver vejlede og bistå og evt. få tildelt en støtte-og kontaktperson til veteranen.

Socialrådgiveren vil rapportere om forløbet til Soldaterlegatet og kan indstille veteranen til yderligere støtte.