Årsmøde i idrættens tegn

På Soldaterlegatets niende årsmøde den 28. maj fremhævede Forsvarschef Bjørn Bisserup i sin tale hvor vigtigt det er, at både frivillige og fonde støtter op om at hjælpe hjemvendte tilskadekomne veteraner. Veteran Jonas Hjorth Andersen fra DIF Soldaterprojekt fremlagde efterfølgende, hvordan idræt og fællesskaber har hjulpet ham fra hjemvendt soldater med PTSD til i dag at kunne fungere i job og privatliv. Årsmødet sluttede med en testtur i træningsredskabet Me-Mover.

I auditoriet på Svanemøllens Kaserne var godt 70 af fondens samarbejdspartnere, donorer, legatmodtagere og andre med tilknytning til arbejdet med skadede veteraner samlet for at lytte til formand Peter Højlands gennemgang af resultaterne fra 2017, indlæg af Forsvarschef Bjørn Bisserup samt en præsentation ved DIF Soldaterprojekt.

Forsvarschefen fokuserede på indsatsens over for skadede veteraner:
-Opgaven med at tage sig af sårede hjemvendte soldater er ikke en opgave, som Forsvarets kan tage på sig alene. Det er en opgave for hele samfundet, og jeg mener, at vi gør det bedre og bedre. Offentlige instanser, faglige og frivillige organisationer arbejder målrettet for at forbedre forholdene for de danske veteraner, og jeg oplever, at vi gør det godt, fordi vi langt hen ad vejen gør det koordineret, sagde Forsvarschefen på årsmødet.

Soldaterlegatets formand Peter Højland gennemgik indledningsvis fondens uddelinger i forhold til fundatsen.

 • Fonden støtter enkeltpersoner i henhold til formålsparagraffen, og her er behovet for akut hjælp faldende, fordi det offentliges tilbud når bedre ud til veteranerne end for blot få år siden.
 • Dernæst støtter fonden et stort forskningsprojekt, der bringer ny viden om populationen af veteraner i det danske samfund frem i lyset. Forskningsinstituttet VIVE står for undersøgelsen.
 • Tredje og sidste ben i legatuddelingen er fondens engagement i projekter, der kan bidrage med konkrete forbedringer af livsforholdene for de deltagende veteraner.

Strategi

Den stadige udvikling på veteranområdet kræver, at Soldaterlegatet løbende tilpasser sin strategi for at være på højde med begivenhederne og kunne støtte tidssvarende. Derfor vil fonden i den kommende tid sætte fokus på særlig tunge problemstillinger, som stadig ligger som store sten i vejen for skadede veteraners helbredelse og social rehabilitering. Blandt andet de svære sagsforløb i arbejdsskadesagerne, som betyder en uhyrlig stor psykisk belastning for veteranerne. Men også de misbrugsproblematikker der ofte følger i kølvandet på veteranernes psykiske skader. Misbrug som alkohol, stoffer eller ludomani er en frygtelig plage for den enkelte og gør det næsten umuligt at genfinde fodfæste i livet.

Derudover ønsker fonden at yde særlig støtte til et antal projekter, som tidligere har vist sig at give gode resultater, og hvor der består et håb om, at indsatserne ved yderligere støtte på sigt kan implementeres sundhedsvæsenets eller kommunal regi.

Arbejdsskadesager

Soldaterlegatet er fortsat dybt engageret i arbejdet for at forbedre den mangelfulde sagsbehandling af veteraners arbejdsskadesager, og fonden vil fortsat forfølge emnet og fastholde den gode dialog med politikere om at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen. Soldaterlegatets forventning er nemlig ikke, at regeringens fire initiativer i veteranpakke fra september 2017 vil forbedre kvaliteten.

-Vi synes simpelthen ikke, at sagerne bliver behandlet godt nok. Retstilstanden er ikke betryggende. Det opleves både af os, advokater og fagforeninger. Derfor har vi besluttet at igangsætte en uafhængig analyse af et repræsentativt antal af veteransager, fortalte Peter Højland.

Konkret må man undersøge, hvilke sager, der burde anerkendes, som ikke bliver det, og hvorfor ikke. Håbet med analysen er at kunne inddrage op mod 700 sager i analysen og afdække:

 • om AES sagsbehandling er i overensstemmelse med gældende ret,
 • om der måtte være fejl i AES’s fortolkning af bevisreglerne, og
 • om AES opfylder sin myndighedspligt til at oplyse sagerne på et så fuldstændigt og objektivt grundlag som muligt.

Folkemøde

I forlængelse af denne indsats arrangerer Soldaterlegatet paneldebat på Folkemøde 2018 i samarbejde med Advokatsamfundet med titlen: Såret i krig – ret til erstatning? her skal de to førende advokater på veteranområdet  Mads Pramming og Karsten Høj, direktøren for AES, Anne Kristine Axelsson og politiker Bjarne Laustsen (S) i dialog med publikum og hinanden og debattere sagsbehandlingen af veteraners arbejdsskadesager. Det foregår fredag den 15. juni i Domsstolsstyrelsens telt kl. 10.30-11.20. Alle er velkomnne!

Idræt og fællesskaber

Årsmødets sidste indlægsholder Jonas Hjorth Andersen er både skadet veteran og ansat i DIF Soldaterprojekt. Han fortalte om sin egen vej fra militær til civil og om formålet med DIF Soldaterprojekt, der er at resocialisere skadede veteraner gennem særligt tilrettelagte idrætsaktiviteter, som skal medvirke til, at de igen kan inkluderes i det danske samfund og eventuelt genetableres på arbejdsmarkedet.

Det gøres via tre indsatser:

 1. Safe zones: sikre træningsmiljøer over hele landet
 2. Inklusion i lokale idrætsforeninger
 3. Camps og events

Læs mere på projektets hjemmeside her: www.difsoldaterprojekt.dk og læs interview med projektleder Rune Oland her.

Me-Mover

Efter indlæg i plenum, fik gæsterne ved årsmødet mulighed for at prøve træningsredskabet Me-Mover, der er en blanding mellem en cykel og en step- og løbemaskine. Instruktøren tog gæsterne med på en tur rundt i de små bakker på Svanemøllens Kaserne.

Se et kort uddrag af årsmødet på vores YouTube-kanal: Soldaterlegatet

Hør Jonas Hjorth Andersen fortælle, hvordan idræt og fællesskaber har hjulpet ham, efter han som hjemvendt soldat fik diagnosen PTSD. Jonas er i dag ansat i DIF Soldaterprojekt på deltid og bruger idræt meget aktivt som en del af sin rehabilitering:

Se vores YouTube-kanal: Soldaterlegatet

Fakta

 • Soldaterlegatet modtog 373 ansøgninger i 2017 – en fald på 73 ansøgninger i forhold til 2016.
 • Igen i 2017 har Soldaterlegatet oplevet, at det primært er personer med psykiske skader (88 %), der bliver indstillet til Soldaterlegatet.
 • 31 % af legatmodtagerne i 2017 havde ikke modtaget støtte fra Soldaterlegatet før. Det betyder, at stadig flere danske veteraner får kendskab til fondens arbejde, og at Soldaterlegatet ved udgangen af 2017 i alt har støttet knap 1.500 enkeltpersoner.

Læs hele Soldaterlegatets årsrapport her.

Skrevet af Marie Tanggaard