Søg legat

Hvem kan søge et legat hos os

Soldaterlegatet er en selvstændig privat fond, der uddeler legater efter et skøn med udgangspunkt i den information, der er oplyst i ansøgningen. Der er således ingen indstillede, der på forhånd har krav på eller ret til et legat.

Formål

Det overordnede mål med legatet er at støtte modtagerne i at skabe et stabilt fundament for deres fremtidige liv på trods af de skader eller tab, som udsendelsen i en mission har medført.

Legater tildeles som støtte til udgifter til et konkret behov, som skal være afledt af en skade, pådraget under udsendelse.

Der er mulighed for at få tildelt mere end et legat, når der er opstået et nyt behov, hvis veteranens situation er forandret, eller rehabiliteringen kan påvirkes yderligere positivt. Mulighederne for tilbud og økonomisk hjælp i det offentlige skal normalt være undersøgt og afprøvet. Se mere om grundlaget og principperne for fondens arbejde under menupunktet ‘OM FONDEN’.

Mikkel og familien på camp med DIF Soldaterprojekt
Mikkel og familien på camp med DIF Soldaterprojekt

Hvem kan modtage et legat?

Alle tidligere udsendte i internationale militære missioner, der under udsendelsen har pådraget sig en fysisk og/eller psykisk skade, samt deres pårørende har mulighed for at modtage støtte fra Soldaterlegatet. Læs mere om støtte til pårørende i boksen Pårørende længere nede på siden.

Både udsendte soldater og civile kan tildeles et legat. ’Civile’ omfatter eksempelvis læger, sygeplejersker, politifolk og tolke, som har været udsendt i internationale militære missioner på basis af en beslutning truffet i Folketinget. Soldater, der kommer til skade under forberedende træning eller uddannelse til udsendelse eller under udstationering som led i det almindelige løbende internationale forsvarssamarbejde, er ikke omfattet. Udsendelser for fx nødhjælpsorganisationer er heller ikke omfattet.

Hvem kan indstille til et legat?

Som hovedregel kan alle indstille en veteran til et legat. Vil man som indstiller (fx ægtefælle) selv få direkte gavn af et eventuelt legat, er det dog nødvendigt at få en anden til at søge om legatet – gerne Veterancentret.

Er det en pårørende til en veteran, der har brug for et legat, så skal dette søges via en socialrådgiver i Veterancentret.

Man kan ikke søge et legat til sig selv.

Hvad kan du søge hjælp til?

BEHANDLINGER

Eksempelvis:

 • Psykiatrisk udredning og behandling
 • Psykologbehandling
 • Fysioterapi m.v.
 • Tandbehandling
 • Misbrugsbehandling

Psykiatrisk udredning og behandling

Soldaterlegatet kan støtte ved særligt behov for en akut udredning eller et kort behandlingsforløb.

Nødvendig læge- og speciallægeundersøgelse samt behandling er gratis i Danmark. Derfor skal legatmodtageren kontakte egen læge, inden ansøgning til Soldaterlegatet sendes. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring betaler for lægeerklæringer og nødvendig behandling i arbejdsskadesager, og kommunen eller jobcentret betaler i andre sager. Det skal herefter gøres klart i en eventuel ansøgning, hvorfor legatmodtager ikke kan benytte offentlig psykiater og ikke kan få anden dækning.

Psykologbehandling

Soldaterlegatet kan støtte ved behov for et kort og målrettet behandlingsforløb.

Veteraner kan efter visitation få gratis behandling hos Militærpsykologisk Afdeling (MPA) i Veterancentret, som man som udgangspunkt skal kontakte, før legatansøgning sendes. Man kan også tale med egen læge om henvisning til psykolog.

Kommunen kan betale veteranens udgift til psykologbehandling i en række tilfælde og tilbyde behandling til børn/unge samt familiestøtte. Veterancentrets familienhed kan også tilbyde og rådgive om terapi, samtalegrupper m.v. Disse muligheder skal normalt altid være søgt forud for en legatansøgning.

Fortæl og dokumenter i ansøgningen, hvorfor veteranen ikke kan benytte psykolog via MPA eller ikke kan få hjælp i kommunen.

Fysioterapi, kiropraktik, massage og lignende

Veteraner ansat i Forsvaret kan benytte de fysioterapeuter, som findes på flere kaserner og som særligt kan hjælpe med genoptræning af skader m.v.

Har veteranen brug for anden fysioterapeut, skal man så vidt muligt indhente en lægehenvisning, så offentligt tilskud opnås. Soldaterlegatet kan i så fald dække egenbetalingsdelen. Pris og omfang bedes belyst.

Fysioterapeuten og anden behandler skal være autoriseret. Der kan i helt særlige tilfælde ydes støtte til anden form for terapeut, massør m.fl., hvor det er anbefalet af veteranens læge og/eller psykolog.

Kommunerne har en række sundhedstilbud, som veteranen fortrinsvis bør benytte.

Tandbehandling

Tandlægens behandlingsforslag og prisoverslag skal vedhæftes ansøgningen. Soldaterlegatet kan støtte med et legat til tandbehandling, når behandlingen har en resocialiserende og/eller smertelindrende betydning for legatmodtager.  En veteran kan have brug for behandling på grund af bivirkning af medicin, længerevarende misbrug, tænderskæren eller lignende, hvor behovet kan relateres til skaden fra udsendelse. Der kan ved direkte årsagssammenhæng også søges dækning via arbejdsskadesagen.

Hvis veteranen modtager kontanthjælp eller anden overførselsindkomst, skal der først søges om tilskud i kommunen. Kopi af kommunens afgørelse sendes med ansøgningen til Soldaterlegatet.

Førtidspensionister og psykisk sårbare veteraner kan være omfattet af kommunens tilbud om omsorgstandpleje. Soldaterlegatets eventuelle bevilling skal være givet, inden behandling iværksættes.

Behandling for alkohol- eller andet misbrug

Soldaterlegatet kan i særlige tilfælde yde støtte til misbrugsbehandling, hvis misbruget har sandsynlig sammenhæng med følger af udsendelsen. Misbrugsbehandlingen skal indgå som et led i rehabiliteringsplanen.

Man skal have forsøgt at få støtte til misbrugsbehandling via kommunen. Dokumentation herfor skal vedhæftes i ansøgningen. Misbrugsbehandling skal være et ønske fra den indstillede selv. Der skal være sikret opfølgning efter behandlingen.

Anden behandling

Der kan kun i helt særlige tilfælde ydes støtte til anden form for terapi, hvor behandlingen typisk er anbefalet af veteranens læge og/eller psykolog.

BOLIG
 • Indskud til bolig
 • Etablering af bolig samt flyttehjælp

Boligindskud

Soldaterlegatet kan give støtte til almen eller anden lejebolig, hvis veteranen som følge af skaden efter udsendelse har behov for anden bolig. Der kan højst bevilges et legat hertil på 25.000 kr. Der støttes normalt ikke til første – eller forudbetalt husleje. Soldaterlegatet kan ikke støtte køb af andels- eller ejerbolig.

Til almen bolig kan der søges kommunalt indskudslån afhængig af indtægt. Modtager man overførselsindkomst eller er boligløs, skal der som udgangspunkt søges om støtte i kommunen. Kopi af ansøgning eller eventuelt afslag vedhæftes indstillingen til Soldaterlegatet.

Lejekontrakt/boligtilbud skal vedlægges indstillingen. Der støttes som hovedregel ikke til tidsbegrænsede lejemål.

Indbo og flyttehjælp

Soldaterlegatet kan give støtte til etablering af bolig med indbo og flyttehjælp. Hvis der gives støtte til både indskud og etablering, kan der samlet gives op til 25.000 kr. Hvis der ikke ydes støtte til indskud, kan der støttes alene til etablering og/eller flyttehjælp efter en konkret vurdering.

Det er hos kommunen muligt at søge økonomisk hjælp til etablering og flytning, hvis man  modtager overførselsindkomst. Ansøgning og eventuelt afslag vedhæftes indstillingen til Soldaterlegatet.

HJÆLPEMIDLER OG UDSTYR
 • Hjælpemidler
 • Specialudstyr og indretninger
 • Sportsproteser, -kørestole og andet sportsudstyr

Hjælpemidler

Soldaterlegatet kan støtte i særlige tilfælde, hvor legatmodtager ikke kan opnå hel eller delvis støtte fra det offentlige eller via arbejdsskadeerstatningen. Det forudsættes, at udgifter til personlige hjælpemidler som kørestole, proteser, boligindretninger, biltilbehør og arbejdsredskaber altid er forsøgt dækket i kommunen. Kontakt eventuelt kommunens handicapkonsulent for vejledning. Ansøgningen til eller afgørelsen fra kommunen vedhæftes i indstillingen til Soldaterlegatet. Veterancentrets socialrådgivere kan hjælpe med at kontakte kommunen, Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Soldaterlegatet støtter ikke til køb eller træning af service- og socialhunde.

Specialudstyr og indretninger

Soldaterlegatet kan give støtte til specialudstyr, særlige indretninger og materialer, som er blevet nødvendige efter en skade sket under udsendelse. Det kan være til genoptræning, boligen m.m.
Sådanne behov skal økonomisk være forsøgt dækket i kommunen efter reglerne om hjælpemidler, arbejdsredskaber og handicapmerudgifter. Veterancentrets socialrådgivere kan hjælpe veteranen med dette.
Det er vigtigt, at ansøgningen til Soldaterlegatet beskriver nødvendigheden af og  formålet med det ansøgte,  og hvorfor offentlig støtte ikke kan opnås. Det vil være hensigtsmæssigt, at der foreligger en anbefaling fra læge, fysioterapeut eller anden fagperson.

Sportsproteser, -kørestole og andet sportsudstyr

Soldaterlegatet kan støtte i særlige tilfælde, hvor det ikke har været muligt at få støtte fra det offentlige, fra Forsvarets særlige ordning eller i forbindelse med arbejdsskadeerstatningen.

Afslag fra kommunen, Forsvarets Veterancenter eller anden offentlig instans skal vedhæftes ansøgningen. Det er også en fordel, at der foreligger en anbefaling fra læge, fysioterapeut eller anden fagperson. Soldaterlegatet kan give støtte til proteser, hjælpemidler og specialudstyr m.m., der er særligt tilpasset den indstillede. Soldaterlegatet vil vurdere hvert enkelt tilfælde konkret. Se også under ‘Rehabilitering’.

MEDICIN
 • Medicintilskud

Der kan søges legat til medicin, såfremt man har brug for dette på grund af en fysisk eller psykisk skade, som er opstået under udsendelse.

Legatet dækker det beløb, legatmodtageren maksimalt skal betale på et år for receptpligtigt medicin efter sygesikringstilskud. Legatbeløbet er i 2020 på 4.190 kr.

Ved vedvarende medicinforbrug anbefales det at undersøge støttemuligheder hos kommunen samt søge dækning af udgiften via arbejdsskadesagen.

PROJEKTER

Soldaterlegatet kan støtte forsknings, -behandlings og -rehabiliteringsprojekter.

Projektets formål skal komme veteranen direkte til gavn, for at fonden kan støtte.

Kontakt venligst altid sekretariatet forud for en eventuel ansøgning. Skriv eller ring til sekretariatschef Thore Clausen på:
E-mail: tc@soldaterlegatet.dk
Tlf.: 31 37 17 37

PÅRØRENDE

Soldaterlegatet kan støtte pårørende i forhold, som er direkte afledt af veteranens skade fra udsendelse.

Som pårørende betragtes samboende ægtefæller og partnere og deres børn, samt forældre. Det vil sige som hovedregel pårørende i husstanden, men ikke fraskilte/ekspartnere, udeboende eller voksne børn, bortset fra efterladte.

Som udgangspunkt er kriterierne for at få tildelt et legat de samme som for skadede veteraner, og kan inddeles i de samme kategorier som vist her på siden.

Soldaterlegatet ser på familiens behov i helhedsbetragtning, og det primære formål er veteranens rehabilitering.

Drejer det sig om støtte, som også kommer samlever/ægtefælle økonomisk til gode, skal man indstilles via Veterancentret.

REHABILITERING
 • Rekreation og familieaktiviteter
 • Rehabilitering, aktiviteter og udstyr

Rekreation

Der kan under særlige omstændigheder tildeles legater til rekreations- og aflastningsophold samt familieaktiviteter. Soldaterlegatet kan som hovedregel kun bevilge legat én gang til dette formål.

Rehabilitering

Soldaterlegatet kan yde støtte til aktiviteter og udstyr i forbindelse med en plan for rehabilitering og resocialisering. Det kan f.eks. være til træning, motion, hobby- og andre fritidsformål. Hvis der er tale om aktiviteter i kommunalt regi, skal der i første omgang søges økonomisk støtte der.

Se også under ‘Hjælpemidler’.

RÅDGIVNING
 • Økonomisk rådgivning
 • Juridisk rådgivning
 • Socialrådgivning

Økonomisk rådgivning

1.  Økonomisk rådgivning via Soldaterlegatet

Soldaterlegatet yder legater til økonomisk rådgivning, når skade fra udsendelse har haft konsekvens for den økonomiske situation. Den økonomiske rådgiver mødes med legatmodtageren og hjælper med at få overblik og lagt en handlingsplan. Soldaterlegatet samarbejder med uvildige økonomiske rådgivere, der gennemgår økonomien og f.eks. tager en dialog med bank og kreditorer og evt. undersøger mulighederne for gældssanering. Rådgiveren afslutter forløbet med en rapport til Soldaterlegatet og kan herefter videreformidle et eventuelt behov for anden støtte fra Soldaterlegatet til veteranens kontaktperson, f.eks. en socialrådgiver.

2. Åben økonomisk rådgivning

Veteraner, der er skadet fra udsendelse, kan frit benytte tilbuddet Åben økonomisk rådgivning, som er et fast tilbud om gratis og uvildig økonomisk rådgivning. Tilbuddet finder sted på KFUM’s soldaterhjem og Veteranhjem 9 steder i landet: Aalborg, Fredericia, Holstebro, Varde, Aarhus, Odense, Høvelte, København og Slagelse, hvorfra der medvirker tovholdere, som kan hjælpe med at følge op på de aftaler, der indgås under rådgivningen. Hvis det under rådgivningsforløbet viser sig, at en evt. svær  økonomisk situation har forbindelse til en skade, som er pådraget under udsendelsen, kan tovholderen indstille videre til støtte fra Soldaterlegatet. Læs mere om hvor og hvornår her

Har du fået tilkendt en arbejdsskadeerstatning efter 1. januar 2014, bliver du tilbudt rådgivning om din økonomi via Veterancentret. Det gælder for veteraner både i og uden for Forsvaret. Ring til Veterancentret på telefon 72163400 for at høre mere. Denne mulighed skal benyttes før legatansøgning.

Juridisk rådgivning

Soldaterlegatet kan yde støtte til juridisk rådgivning i arbejdsskadesager. Skaden skal dog først være anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvilket f.eks. læge, psykolog, arbejdsgiver, jobcenter, socialrådgiver eller fagforening kan hjælpe med. Man kan søge vejledning i Veterancentret og hos Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse i første instans skal som hovedregel foreligge, inden Soldaterlegatet inddrages.

Ved afslag på erstatning kan Soldaterlegatet støtte med legat til en såkaldt ‘second opinion’, hvor advokaten vurderer, om sagen kan og bør indbringes for Ankestyrelsen eller domstolen. Hvis dette er tilfældet, dækker Soldaterlegatet de rimelige omkostninger herved.

Soldaterlegatet tildeler ikke legater til dækning af advokat, bøder eller andre omkostninger i forbindelse med sager om lovovertrædelser.

Socialrådgivning

I særlige tilfælde kan Soldaterlegatet give veteranen støtte til en uafhængig socialrådgiver. Som udgangspunkt skal veteranen – uanset, om denne er ophørt i Forsvaret – kontakte Veterancentret. Her kan en socialrådgiver vejlede og bistå og evt. sørge for, at veteranen får tildelt en støtte- og kontaktperson.

Socialrådgiveren vil rapportere om forløbet til Soldaterlegatet og kan indstille veteranen til yderligere støtte.

TRANSPORT
 • Transporttilskud

Transporttilskud til behandling

Soldaterlegatet kan give støtte til transport til og fra behandling.

Dækning af transport til behandling i hospitalsregi skal først søges hos Regionen ved henvendelse til kørselskontor eller patientvejleder. Soldaterlegatet kan støtte eventuel egenbetaling herefter. I særlige tilfælde også for ledsager.

Forsvarets Veterancenter kan ligeledes søges om støtte til betaling til psykologbehandling m.v.

Hvis veteranen modtager overførselsydelse, kan der søges økonomisk hjælp i kommunen eller jobcentret. Støtte til transportudgifter på grund af handicap skal altid søges i kommunen.

Soldaterlegatet giver sædvanligvis ikke legat til transport til andre formål end behandling og genoptræning.

Legatet vil som udgangspunkt gives til billigste offentlige transport. Hvis veteranen ikke kan benytte dette på grund af sin skade, kan der bevilges kilometergodtgørelse.

Der gives ikke legat til støtte til udskiftning eller køb af bil eller motorcykel/scooter. Der kan gives legat til støtte til en cykel eller i særlige tilfælde en knallert, hvis det anses for at være den optimale løsning.

UDDANNELSE
 • Kurser og uddannelsesforløb
 • Bøger og materialer

Kurser og uddannelse

Soldaterlegatet kan yde støtte til uddannelse i form af enkelte kurser eller delforløb i en uddannelse. Det er vigtigt, at det skønnes realistisk, at veteranen kan gennemføre uddannelsen, og at den med en vis sandsynlighed kan føre til efterfølgende beskæftigelse.

Soldaterlegatet støtter ikke hele uddannelser men yder støtte til f.eks. færdiggørelse af en uddannelse, forberedende /adgangsgivende kurser eller lignende, som er igangsat som led i en rehabiliteringsplan i Veterancentret eller offentligt regi.

Støtten kan dække f.eks. kursusbetaling, prøvegebyrer, certifikater, opholds- eller transportudgift m.m. Der kan undtagelsesvis dækkes forsørgelse i en kort periode, f.eks. ved afventen af SU.

Det forudsættes, at veteranens eventuelle arbejdsgiver ikke kan/bør betale. Ansatte i Forsvaret skal benytte deres adgang til videre- og efteruddannelse samt deres mulige CU-ret, inden der søges legat. (Veterancentrets job- og uddannelsesvejleder kan hjælpe veteranen med dette).

Modtager veteranen offentlig forsørgelsesydelse og/eller  er under kommunal udredning/afklaringsforløb, skal der først søges støtte hos Jobcentret, og afgørelsen skal vedlægges legatindstillingen.

Bøger og materialer

Støtte til uddannelse kan gives i form af legat til studiebøger, kursusmaterialer m.m., hvis ikke skolen eller praktikstedet dækker disse udgifter. Der kan helt undtagelsesvis gives støtte til køb af f.eks. IT-redskaber, såfremt uddannelsesstedet kan dokumentere

 • nødvendigheden af materialet for gennemførelse af uddannelsen
 • at legatmodtager ikke kan løse opgaverne ved hjælp af uddannelsesstedets udstyr

Støtte til særlige behov skal søges via uddannelsesstedet og/eller i Jobcentret.

Veterancentrets job- og uddannelsesvejleder kan hjælpe veteranen med at søge uddannelse og nødvendigt materiale det rette sted og derudover indstille til et legat.

ØKONOMISK TILSKUD

Økonomisk – og akut bistand

Soldaterlegatet kan støtte ved pludseligt opståede situationer med henblik på at sikre veteranens livssituation; f.eks. for at undgå, at veteranen bliver sat på gaden eller får lukket for varmen. Det kan også være støtte til kontingent til fagforening i en periode, såfremt fagforeningen hjælper med arbejdsskadesagen. Ofte vil Soldaterlegatet tilbyde økonomisk rådgivning forud for eller sammen med legat til økonomisk bistand.

I forbindelse med igangsætning af et rehabiliteringsforløb kan ansøgeren med  fordel være en fagperson i f.eks. Veterancentret, fagforeningen, veteranhjemmet eller en kommunal veterankoordinator. Hvis veteranen modtager overførselsindkomst, skal der som udgangspunkt søges om hjælp i offentligt regi først.

Økonomisk bistand bevilges som engangsydelse i akutte situationer, og der kan således ikke forventes flere legater til samme formål.

Der gives ikke støtte til sociale arrangementer, julehjælp, gaver eller kontante pengegaver. Se også under ‘Hvad støttes ikke’.

Soldaterlegatet kan ikke yde lån.

STØTTES IKKE
 • Almen anerkendelse og opmuntring.
 • Formål, der økonomisk gavner personen, der sender indstillingen (f.eks. en behandler, der søger legat til behandling hos sig selv).
 • Diverse til løsning af problemer, der ikke kan relateres til en skade eller hændelse opstået i forbindelse med udsendelsen.
 • Løbende økonomisk supplement grundet lavt rådighedsbeløb.
 • Afvikling af gammel gæld/allerede afholdte udgifter.
 • Udokumenterede behandlingsmetoder eller eksperimentel behandling.
 • Julehjælp, fødselsdags-, konfirmationsgaver og lignende, familiebegivenheder eller sociale arrangementer.
 • Soldaterlegatet kan ikke yde lån.

Hvordan kan man søge et legat?

l

Samtykkeerklæring

Når man indstiller en person, er det vigtigt, at vedkommende har givet samtykke til, at der videregives informationer til Soldaterlegatet, og en indstilling kan ikke behandles uden et samtykke.

Samtykke sendes via indstillingen.

l

Behov

Det er vigtigt, at indstilleren sandsynliggør, at behovet for et legat er en følge af en skade, som er opstået under udsendelse i international militær mission.

l

Indstilling via portal

Man kan udelukkende indstille en person til Soldaterlegatet ved at sende en indstilling via vores portal.

Her kan du oprette en bruger, så du kan sende en indstilling, eller logge ind, hvis du allerede er bruger.

Gå til ansøgningsportal

Inden du opretter dig som bruger, kan du her læse om vores persondatapolitik. Alle indstillinger skal i henhold til persondataforordningen vedlægges samtykke fra den, der bliver indstillet. Se mere om proceduren i indstillingsskemaet.
Læs vores persondatapolitik

Information og betingelser

Behandling af indstillingen

Soldaterlegatet kontakter den person, som har sendt indstillingen, såfremt der er behov for flere informationer for at kunne behandle den.

Det er en forudsætning, at den person, der bliver indstillet, har givet samtykke til indstillingen.

Der kan gå op til otte uger, inden der kommer svar på en indstilling.

Legattildeling

Når legatuddelingskomiteen har truffet beslutning om tildeling af et legat, vil personen, der har indstillet til et legat, samt legatmodtager få besked fra Soldaterlegatet. Ved afslag fremsendes kun besked til den person, der har sendt indstillingen. Såfremt der i en indstilling beskrives forskellige behov for støtte, vil legatuddelingskomiteen drøfte hvert enkelt forhold og i legatbrevet kun oplyse om det, der bevilges. Forhold, der ikke kan støttes, vil ikke blive nævnt.

Soldaterlegatet begrunder ikke afslag.

Legater tildelt af Soldaterlegatet er skattefrie, jf. ligningslovens § 7, punkt 6.

h

Dokumentation

Soldaterlegatet bedømmer indstillinger ved et skøn ud fra oplysningerne i indstillingen. Derfor er det vigtigt at udfylde og dokumentere den bedst muligt.  For eksempel:

  • Kan der søges offentlig støtte til det ansøgte, ønsker Soldaterlegatet kopi af ansøgning til/afslag fra den offentlige instans – særligt hvis den indstillede får overførselsindkomst.
  • Udtalelse om det ansøgte fra relevant fagperson, eks. læge, psykolog, fysioterapeut, bandagist eller uddannelsesvejleder.
  • Hvis du søger støtte til bolig, skal der foreligge kopi af lejekontrakt/tilbud fra udlejer.
  • Søger du støtte til tandbehandling, skal årsagsforbindelsen beskrives og tandlægens overslag medfølge.
  • Drejer indstillingen sig om restancer, fx på husleje, el, varme eller kontingenter, skal du medsende en opgørelse fra kreditor.

Under menupunktet ‘Hvad kan du søge hjælp til?’ kan du under de enkelte emner finde flere oplysninger om Soldaterlegatets krav til dokumentation.

Opbevaring af data

Soldaterlegatet behandler alle indstillinger med diskretion. Indstillingerne opbevares jf. gældende lovgivning. Soldaterlegatet overholder Datatilsynets krav om brug af digitale ansøgningsformularer samt indhentning og opbevaring af persondata til fulde. Se vores persondatapolitik her.