Om fonden

Historien bag Soldaterlegatet

Danmark har siden starten af 1990’erne udsendt cirka 43.000 soldater på internationale militære missioner. Heraf har 68 mistet livet, mens 268 er blevet såret. Derudover lider et stort antal tidligere udsendte af psykiske eftervirkninger. Efterreaktioner som ofte først kommer frem flere måneder eller år efter udsendelsen.

Mange hjemvendte soldater kan føle det som et nederlag at skulle bede om for eksempel psykologisk rådgivning. Derfor kan flere have oplevet en social deroute, inden de endelig erkender, at der er brug for professionel assistance. Det er en af årsagerne til, at mange af de soldater, som var på mission i Balkan i starten af 1990’erne, først nu henvender sig for at få hjælp. På denne baggrund tog Kredsen Mars og Merkur Danmark sammen med en bred gruppe af engagerede mennesker initiativet til at stifte Soldaterlegatet, og den 28. oktober 2008 blev Soldaterlegatets vedtægter underskrevet.

Fondens opstart

Fonden startede sit virke den 29. januar 2009 og havde ved udgangen af 2015 støttet cirka 1.400 personer med legater og igangsat projekter til en samlet værdi af 50 millioner kroner. Den viden, som Soldaterlegatet indsamler, forsøger Soldaterlegatet i generel form at videregive til de myndigheder og organisationer, som har mulighed for at bruge den konstruktivt i deres arbejde for at forbedre støtten til tidligere udsendte i internationale militære missioner.

Soldaterlegatet blev etableret ud fra en erkendelse af, at staten og forsvaret gjorde en del for at hjælpe de hjemvendte soldater, men at der fandtes en gråzone, hvor der var et stort behov for hjælp.

Behandlingstiden i det offentlige system kan være lang, og vi ser tilfælde, hvor soldaterne må vente længe på at få hjælp til at håndtere deres fysiske eller psykiske lidelser. Soldaterlegatet er ikke og må ikke ses som en erstatning for den eksisterende indsats fra staten og forsvarets side, men derimod som et supplement. Parterne har samme mål, nemlig at yde hjælp til de veteraner, der måtte have et behov.

Hvorfor en fond?

Fordelen ved en privat organisation er, at denne ofte har mulighed for at reagere hurtigt og fleksibelt. Til gengæld er der heller ikke noget retskrav på støtte fra Soldaterlegatet, der foretager sine tildelinger på grundlag af et skøn. Afhængig af kompleksiteten af ansøgningen går der fra 24 timer til 8 uger, til der er truffet beslutning, om et legat kan tildeles.

Fondens formål

Legatets formål er at støtte militært personel og civile, der af Danmark er eller har været udsendt i militære missioner i udlandet, og som under missioner for dansk forsvar pådrager sig fysiske eller psykiske skader, eller som afgår ved døden under udsendelsen eller efterfølgende i forbindelse med forhold, der kan relateres til udsendelsen.

Støtte kan endvidere ydes til de pågældendes pårørende eller efterladte.

Endelig kan Legatet etablere samarbejder, støtte eller udvikle forskningsprojekter, engagere sig i forebyggende aktiviteter eller yde anden form for støtte, der efter bestyrelsens bedømmelse gavner Legatets formål.

Soldaterlegatets politiske mærkesager

Soldaterlegatet forfølger tre konkrete politiske mål, der skal sikre tilskadekomne veteraner den bedst mulige hjælp til at genetablere deres plads som samfundsborgere. Overskriften for Soldaterlegatets politiske mål er, at hjælpen til sårede veteraner skal være samfundets opgave:

  • 100 % dækning af udgifter til behandling og medicin ved skader og mén fra udsendelsen.
  • Forbedret sagsbehandling af veteransager i Arbejdsskadestyrelsen.
  • Ensartet offentlig bevågenhed og tilbud til sårede veteraner over hele landet.

 

Strategi for Soldaterlegatets arbejde

Soldaterlegatets strategi tager udgangspunkt i fondens formålsbestemmelse og retningslinjer for legatuddeling. Fondens mål er at forbedre tilskadekomne veteraners rehabiliteringsmuligheder og livskvalitet primært ved at yde målrettet støtte til enkeltpersoner med støttebehov.

Soldaterlegatet ønsker ikke at skabe et parallelt støttesystem til det offentlige. Eventuelle offentlige støttemuligheder skal være den primære opbakning til veteranen og normalt være undersøgt eller afprøvet, før Soldaterlegatet tager stilling i en given sag. Soldaterlegatet udvikler løbende sin rådgivningskompetence for at understøtte tilskadekomne veteraners (gen)etablering af kontakten til Forsvaret, kommunen eller andre offentlige myndigheder. Ved førstegangsansøgere lægges der vægt på det akutte behov i forhold til skaden fra udsendelsen, mens der ved gengangere fokuseres på opnåelse af et positivt udviklingsforløb i forhold til rehabiliteringen.

For at skabe mest mulig værdi for legatmodtagerne ud over den rene økonomiske støtte arbejdes der på følgende indsatsområder:

  • Åbenhed – at styrke og vedligeholde kommunikationen om målsætningen for legatuddelingen.
  • Synlighed – at bidrage til at holde offentlig fokus på tilskadekomne veteraner.
  • Partnerskab – at øge og vedligeholde dialogen om konkrete samarbejdsmuligheder med offentlige instanser og frivillige organisationer.
  • Vejledning – at styrke vejledningen om offentlige støttemuligheder.