Om fonden

Historien bag Soldaterlegatet

Danmark har siden starten af 1990’erne udsendt cirka 43.000 soldater på internationale militære missioner. Heraf har 68 mistet livet, mens 268 er blevet såret. Derudover lider et stort antal tidligere udsendte af psykiske eftervirkninger. Efterreaktioner som ofte først kommer frem flere måneder eller år efter udsendelsen.

Mange hjemvendte soldater kan føle det som et nederlag at skulle bede om for eksempel psykologisk hjælp. Derfor kan flere have oplevet en social deroute, inden de endelig erkender, at der er brug for professionel assistance. Det er en af årsagerne til, at mange af de soldater, som var på mission i Balkan i starten af 1990’erne, først nu henvender sig for at få hjælp. På denne baggrund tog Kredsen Mars og Merkur Danmark sammen med en bred gruppe af engagerede mennesker initiativet til at stifte Soldaterlegatet, og den 28. oktober 2008 blev Soldaterlegatets vedtægter underskrevet.

Fondens opstart

Fonden startede sit virke den 29. januar 2009 og havde ved udgangen af 2020 støttet cirka 1.700 personer med legater og igangsat projekter til en samlet værdi af 93 millioner kroner. Den viden, som Soldaterlegatet indsamler, forsøger Soldaterlegatet i generel form at videregive til de myndigheder og organisationer, som har mulighed for at bruge den konstruktivt i deres arbejde for at forbedre støtten til tidligere udsendte i internationale militære missioner.

Soldaterlegatet blev etableret ud fra en erkendelse af, at staten og Forsvaret gjorde en del for at hjælpe de hjemvendte soldater, men at der fandtes en gråzone, hvor der var et stort behov for hjælp.

Behandlingstiden i det offentlige system kan være lang, og vi ser tilfælde, hvor soldaterne må vente længe på at få hjælp til at håndtere deres fysiske eller psykiske lidelser. Soldaterlegatet er ikke og må ikke ses som en erstatning for den eksisterende indsats fra staten, kommunerne og Forsvarets side, men derimod som et supplement. Parterne har samme mål, nemlig at yde hjælp til de veteraner, der måtte have et behov.

Hvorfor en fond?

Fordelen ved en privat organisation er, at denne ofte har mulighed for at reagere hurtigt og fleksibelt. Til gengæld er der heller ikke noget retskrav på støtte fra Soldaterlegatet, der foretager sine tildelinger på grundlag af et skøn. Afhængig af kompleksiteten af ansøgningen går der fra 24 timer til 8 uger, til der er truffet beslutning, om et legat kan tildeles.

Fondens formål

Legatets formål er at støtte militært personel og civile, der af Danmark er eller har været udsendt i militære missioner i udlandet, og som under missioner for dansk forsvar pådrager sig fysiske eller psykiske skader, eller som afgår ved døden under udsendelsen eller efterfølgende i forbindelse med forhold, der kan relateres til udsendelsen.

Støtte kan endvidere ydes til de pågældendes pårørende eller efterladte.

Endelig kan Legatet etablere samarbejder, støtte eller udvikle forskningsprojekter, engagere sig i forebyggende aktiviteter eller yde anden form for støtte, der efter bestyrelsens bedømmelse gavner Legatets formål.

  Soldaterlegatets politiske mærkesager

  Soldaterlegatet forfølger tre konkrete politiske mål, der skal sikre tilskadekomne veteraner den bedst mulige hjælp til at genetablere deres plads som samfundsborgere. Overskriften for Soldaterlegatets politiske mål er, at hjælpen til sårede veteraner skal være samfundets opgave:

   • 100 % dækning af udgifter til behandling og medicin ved skader og mén fra udsendelsen.
   • Forbedret sagsbehandling af veteransager i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
   • Ensartet offentlig bevågenhed og tilbud til sårede veteraner over hele landet.

  Strategi for Soldaterlegatets arbejde

  Soldaterlegatets strategi tager udgangspunkt i fondens formålsbestemmelse og retningslinjer for legatuddeling. Fondens mål er at forbedre tilskadekomne veteraners rehabiliteringsmuligheder og livskvalitet, primært ved at yde målrettet støtte til enkeltpersoner med støttebehov samt øge fokus på støtte til indsatser der tidligere har vist god effekt for skadede veteraner.

  Soldaterlegatet ønsker ikke at skabe et parallelt støttesystem til det offentlige. Eventuelle offentlige støttemuligheder skal være den primære opbakning til veteranen og normalt være undersøgt eller afprøvet, før Soldaterlegatet tager stilling i en given sag. Soldaterlegatet bakker op om eksisterende indsatser og vejleder legatansøgere om støttemuligheder i det offentlige.

  Soldaterlegatet udvikler løbende sin vejledningskompetence for at understøtte tilskadekomne veteraners (gen)etablering af kontakten til Forsvaret, kommunen eller andre offentlige myndigheder. Ved førstegangsansøgere lægges der vægt på det akutte behov i forhold til skaden fra udsendelsen, mens der ved gengangere er øget fokus på, om veteranen har gennemgået et positivt udviklingsforløb i forhold til rehabiliteringen.

  Soldaterlegatet kan på baggrund af tidligere erfaringer igangsætte projekter for veteraner med henblik på at implementere disse erfaringer i den offentlige rehabiliteringsindsats.

  Soldaterlegatet ønsker at sikre offentligt kendskab til fondens erfaringer fra legatuddeling og projektstøtte gennem en målrettet og åben kommunikationsindsats.

  Soldaterlegatet arbejder for at skabe varige forbedringer for skadede veteraner ud fra følgende værdier:

   • Åbenhed – at styrke og vedligeholde kommunikationen om målsætningen for legatuddelingen.
   • Synlighed – at fastholde offentlig fokus på tilskadekomne veteraner.
   • Partnerskab – at indgå samarbejder der varigt styrker veteranindsatsen.
   • Vejledning – at styrke vejledningen om offentlige støttemuligheder.
  BESTYRELSEN

  Bestyrelsens opgave er at sikre, at Soldaterlegatet arbejder efter vedtægterne, rådgiver sekretariatet i forbindelse med etablering af samarbejder og fastlægger Soldaterlegatets langsigtede strategi.
  Bestyrelsen består af:

  • Peter Højland (bestyrelsesformand)
  • Sven Blomberg, tidl. adm. direktør (næstformand)
  • Claus Bretton-Meyer, driftsdirektør og bestyrelsesformand
  • Frank E. Andersen, tidl. kommunaldirektør
  • Kristian May, direktør, BRFfonden
  • Nikolaj Lindberg, major i Forsvaret
  • Torben von Lowzow, IstoCorp

  Bestyrelsen arbejder ulønnet.

  LEGATUDDELINGSKOMITÉEN

  Legatuddelingskomitéens opgave er at træffe beslutning om eventuel tildeling af legater på baggrund af de fremsendte indstillinger. Legatuddelingskomitéen består af seks personer:

  • Sven Blomberg, tidl. adm. direktør (formand for legatuddelingskomiteen)
  • Anders Korsgaard, chefpsykolog, Rigshospitalets krisepsykologiske afdeling
  • Jes Bruun Lauritzen, professor og overlæge, dr.med.
  • Jesper Helsø, general og tidl. forsvarschef
  • Ulrich Schmidt-Hansen, kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune
  • Sys Rovsing, advokat/partner i Rovsing & Gammeljord

  Legatuddelingskomiteen arbejder ulønnet.

  PRÆSIDIET

  Præsidiet har en rådgivende funktion for Soldaterlegatets bestyrelse. Medlemmerne er:

  • Henrik Wedell-Wedellsborg, advokat (præsident)
  • Niels Smedegaard, bestyrelsesformand
  • Else Marie Remmen, bestyrelsesformand
  • Lars Nørby Johansen, bestyrelsesformand
  • Sten Scheibye, bestyrelsesformand
  • Teddy Jacobsen, direktør
  • Kim Kristensen, hofchef
  • Janus Skak Olufsen, advokat

  Præsidiet arbejder ulønnet.

  SEKRETARIATET

  Den daglige administration af Soldaterlegatet varetages af et sekretariat, der består af en fuldtids- og to deltidsmedarbejdere samt en ekstern bogholder. Sekretariatets opgave er at sikre den daglige drift og administration samt løfte Soldaterlegatets primære opgave, der er håndtering af legatansøgninger og udbetaling af legater.

  • Thore Clausen, sekretariatschef 
  • Kit Rommerdahl, juridisk konsulent
  • Charlotte Bækdahl, adm. medarbejder

   

  INDSAMLINGSREGNSKAB
  PERSONDATAPOLITIK

  Du kan læse mere om Soldaterlegatets persondatapolitik her:

  Persondatapolitik