Veteran vinder sag om urimeligt advokatsalær

Som veteran skal du være forsigtig med hvilken erstatningsadvokat, du bruger. I en nylig afgørelse fra Advokatnævnet har en veteran fået medhold i sin klage over en kæmperegning fra en advokat, som var hyret til at genoptage en arbejdsskadesag om PTSD efter udsendelse.

Den pågældende advokat er blevet dømt til at tilbagebetale 134.000 kr. til veteranen samt en bøde på 40.000 kr. til statskassen for at have groft tilsidesat god advokatskik.

Advokaten havde tilbudt en aftale om, at han kun skulle have salær, hvis veteranen fik tilkendt en erstatning som følge af sagen mod Arbejdsskadestyrelsen (ASK) – en såkaldt no cure – no pay-aftale.  Udgangspunktet for salæret ville dels være den tid, advokaten skulle bruge på sagen, som han skønnede til 15-20 timer og dels et beløb svarende til højst 8 % af erstatningen.

Arbejdsskadesagen var tilbage i 2010 i første omgang blevet afvist af Arbejdsskadestyrelsen, da de ikke anså den psykiske sygdom som en arbejdsskade. Efter genoptagelsen traf ASK i 2014 en ny afgørelse på baggrund af den nye særlov – den såkaldte 6-måneders-regel, – der lemper dokumentationskravet for PTSD.

Salær på en halv million kroner

Veteranen fik tilkendt méngodtgørelse m.m. på 958.200 kr., hvorefter advokaten opkrævede et á conto salær på 95.750 kr. Senere fik veteranen også erhvervsevnetabserstatning svarende til en kapitalværdi på 4,3 mio. kr. Nu forlangte advokaten 340.000 kr. (+ moms) oveni á conto-salæret. Det vil sige i alt 520.750 kr. – for omkring 50 timers arbejde.

Da veteranens fagforening gik ind i sagen, nedsatte advokaten sit krav fra 8 % til 4 % af erstatningen. Veteranen afbrød derefter samarbejdet med advokaten og betalte knap 190.000 kr. i advokatsalær.

På det tidspunkt gik Soldaterlegatet ind i sagen og bevilgede veteranen støtte til juridisk rådgivning hos advokat Mads K. Pramming, der er Soldaterlegatets faste advokat i disse typer sager. Mads klagede over advokatens adfærd og salærkrav til Advokatnævnet

– Det er ingen hemmelighed, at visse advokatfirmaer benytter sig af kreative, men altså ulovlige metoder til at tjene urimelige beløb på bekostning af de tilskadekomne i erstatningssager. Man må gerne benytte No cure – no pay aftaler, og det kan bestemt være til klientens fordel, som ellers ikke vil have råd til advokatbistand, at advokaten tager risikoen. Det gør vi også hos Ehmer Pramming Advokater. Men man må selvfølgelig stadig kun tage et rimeligt salær for sit reelle arbejde! Jeg er godt tilfreds med Advokatnævnets kendelse – vi har fået en brugbar håndsrækning til få sat en stopper for de advokater, som udnytter bl.a. vores alvorligt syge veteraner, siger Mads K. Pramming.

Har du også fået en stor advokatregning?

Har du som veteran også kørt en arbejdsskadesag pga. følger af din udsendelse, og har du fået en stor advokatregning (over 55-60.000 kr.) efter en salæraftale om en procentandel af din erstatning?

Så kan Soldaterlegatet anbefale dig at anmode din advokat om at få salæret sat ned med henvisning til Advokatnævnets kendelse. Vil advokaten ikke det, kan du klage til Advokatnævnet: se hvordan du gør på deres hjemmeside her.

Du kan fx kontakte din fagforening, Veterancentret eller støttepersoner i dit netværk for hjælp. Løses sagen ikke på rimelig måde, kan du blive indstillet til Soldaterlegatet for støtte til juridisk rådgivning, så en af vores tilknyttede advokater kan se på sagen uden udgift for dig.

Advokatnævnets kendelse har fastslået følgende:

  • En advokat må ikke indgå salæraftaler om en andel af det udbytte, der måtte opnås ved gennemførelse af en sag.
  • Advokaten har derfor groft tilsidesat god advokatskik og pålægges en bøde på 40.000 kr.
  • En advokat må ikke kræve højere salær for sit arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt: Dette skal ses i forhold til bl.a. sagens betydning og værdi for klienten, sagens udfald, arten og omfanget af det udførte arbejde osv.
  • En advokat skal i forbindelse med aftalen klart og entydigt og skriftligt oplyse klienten om de vigtigste elementer i den påregnede bistand og størrelsen af sit salær. Hvis dette ikke kan beregnes på forhånd, skal advokaten angive den måde, salæret vil blive beregnet på eller et begrundet overslag.
  • Advokaten har ikke givet tilstrækkelig opdrags- og prisoplysning og kan ikke godtgøre, at der er udført arbejde, som er aftalt med klienten, og at salæret er rimeligt i forhold til dette og klientens berettigede forventninger.
  • Advokaten er derfor afskåret fra at opkræve mere end sit oprindelige overslag, det vil sige salær for 20 timers arbejde til i alt 56.250 kr. inkl. moms. Altså små 134.000 kr. retur til veteranen!

Hele kendelsen af 31. marts 2016 er offentliggjort og kan ses her.

Skrevet af Marie Tanggaard