Anerkendelse i fastlagte rammer

Soldaterlegatet mener: ‘Festlige skåltaler til flagdagen er kun tomme ord, så længe statens arbejdsskademyndigheder ikke sagsbehandler veteraners anmeldte erhvervssygdomme efter gældende ret, og så længe traumatiserede veteraner sendes hjem fra psykiatrisk behandling uden, at nogen tager ansvar for at sikre en koordineret opfølgende indsats.’

Sådan skriver Soldaterlegatet i anledning af Flagdagen den 5. september i et indlæg til Flagdagsavisen 2020 med det overordnede tema: Anerkendelse.

Soldaterlegatet har siden 2009 har støttet tilskadekomne danske veteraner, der som følge af deres fysiske eller psykiske skader efter udsendelse på en international militær mission har et konkret behov for økonomisk støtte. Det kan fx. være støtte til juridisk bistand i en arbejdsskadesag, til dækning af medicinudgifter, til et aflastningsophold på et soldaterhjem eller lignende.

Som i alle fonde er der selvfølgelig også områder som Soldaterlegatet ikke støtter – bl.a. uddeles ikke legater til almen anerkendelse og opmuntring. Hvorfor ikke? Soldaterlegatet blev i 2009 stiftet for at støtte skadede veteraner, der ser sig udsat for konkrete problemstillinger som bunder i deres missionsskade. Fondens fundats og retningslinjer lægger derfor op til konkret økonomisk støtte til at løse skadesrelaterede problemer og dermed hjælpe den enkelte veteran tilbage til en normaliseret dagligdag hjemme i Danmark.

Konkret hjælp

Soldaterlegatets arbejde er i sig selv en anerkendelse af de udsendtes arbejde i verdens brændpunkter, blot pakket ind i fastlagte rammer der tilgodeser de veteraner, som har oplevet de negative følgevirkninger, en udsendelse i international mission kan medføre. I fondens øjne er denne form for anerkendelse helt fundamental, da den sender et signal til alle, der lader sig udsende med forsvaret, at der er nogle hjemme i Danmark, der vil gribe og støtte, hvis uheldet skulle være ude.

Soldaterlegatet mener, at denne form for konkret hjælp af den enkeltes indsats under missionen kommer forud for den mere overordnede, symbolske anerkendelse som f.eks. den nationale flagdag. Festlige skåltaler til flagdagen er kun tomme ord, så længe statens arbejdsskademyndigheder ikke sagsbehandler veteraners anmeldte erhvervssygdomme efter gældende ret, og så længe traumatiserede veteraner sendes hjem fra psykiatrisk behandling uden, at nogen tager ansvar for at sikre en koordineret opfølgende indsats.

Retssikkerheden er brudt

Soldaterlegatets største legatpost er juridisk rådgivning i forbindelse med veteraners arbejdsskadesager. Vi oplever sag efter sag, hvor veteraner får afvist, at deres PTSD-diagnose har sammenhæng med deres udsendelse – på trods af flere speciallægeerklæringer! Derfor igangsatte fonden en juridisk analyse af myndighedernes behandling af sagerne, hvis resultater udkom i oktober 2019. Professor Andreas Bloch Ehlers fandt bevis for manglende juridisk grundlag i alt for mange afvisninger i sager om PTSD.

Det er glædeligt, at beskæftigelsesministeren har bedt myndighederne kigge på praksis i sagsbehandlingen. Det er sket efter en dom fra 26. juni 2020, hvor Vestre Landsret har anerkendt PTSD som arbejdsskade hos en veteran, der havde fået afvist dette i Ankestyrelsen. Men der er brug for politisk handling nu! Bevisbyrden skal vendes, så den pålægges myndighederne i sager om veteraner med PTSD.

Håndholdt konsulentstøtte

I legatuddelingen har Soldaterlegatet desuden set et mønster, hvor veteraner efter endt psykiatrisk behandling ofte havner i et tomrum og ude af stand til at få en hverdag til at fungere. Derfor iværksattes projektet ’På vej mod en god hverdag’ i samarbejde med Videnscenter om handicap i 2015.  De gode erfaringer fra projektet skabte grobund for yderligere samarbejder om at støtte veteraner med regionerne Syddanmark og Midtjylland. Resultaterne viser, hvordan supplerende praktisk støtte medfører en større og hurtigere effekt af den kognitive og medicinske behandling samt en højere motivation for at komme videre med livet efter et behandlingsforløb og tættere på arbejdsmarkedet, uddannelse eller job.

Holdbare løsninger

Soldaterlegatet opfordrer derfor alle interessenter på veteranområdet til at lægge politisk pres på beslutningstagerne, så de beskrevne udfordringer ryddes af vejen og de offentlige myndigheder får sikret den nødvendige hjælp til veteranerne. Nok kan vi ikke fjerne de farer som forsvarets udsendte møder på missionerne, men vi skal kunne garantere de udsendte den bedst mulige hjælp, hvis de skulle vende hjem med skader og behov for støtte. Holdbare løsninger på ovennævnte problemer vil fylde en national flagdag med indhold, fordi de offentlige myndigheder dermed kunne vise, at veteranen som går parade på havnen i Rønne, er til reception på rådhuset i Holstebro eller får overrakt en medalje på Kastellet i København også kan regne med støtte og opbakning de 364 dage, der ligger mellem flagdagene.

Der er sket meget positivt på veteranområdet de seneste 10-11 år, men maskerne i det sociale sikkerhedsnet for veteraner er fortsat alt for store. Lad os i fællesskab gøre det påbegyndte gode arbejde færdig, så vi alle fremover kan markere flagdagen med oprejst pande og god samvittighed.   

Soldaterlegatet, 2020

Soldaterlegatet støtter bredt men har i de seneste år mere og mere lagt vores fokus på tre områder, hvor de offentlige støttetilbud stadig ikke slår til:
1. Juridisk rådgivning i arbejdsskadesager.
2. En håndholdt rehabiliteringsindsats for veteraner som opfølgning på psykiatrisk behandling via projektet ‘På vej mod en god hverdag’.
3. Økonomisk rådgivning.

Skrevet af Marie Tanggaard