Ministerbesøg ved fondens årsmøde

På Soldaterlegatets ottende årsmøde den 29. maj fremhævede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i sin tale blandt andet regeringens indsats for at få skadede veteraner tættere på arbejdsmarkedet og det netop afsluttede projekt ’Vejen til et godt hverdagsliv’ for veteraner med en PTSD-diagnose.

I auditoriet på Svanemøllens Kaserne var 65 af fondens samarbejdspartnere, donorer, legatmodtagere og andre med tilknytning til arbejdet med skadede veteraner samlet for at lytte til formand Peter Højlands gennemgang af resultaterne fra 2016 og til en præsentation af erfaringer fra beskæftigelsesprojektet ’Vejen til et godt hverdagsliv’. Blandt gæsterne var Forsvarschef Bjørn Bisserup og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, hvoraf sidstnævnte i sit indlæg fokuserede på Veterancentrets beskæftigelsesindsats, støtte til nye projekter via Satspuljemidlerne, støtte til indsatsen der skal bygge bro mellem veteraner og virksomheder samt den nye jobordning for veteraner.

Soldaterlegatets formand Peter Højland fremhævede i sin indledende tale den store efterspørgsel efter legater til juridisk rådgivning i forbindelse med arbejdsskadesager. Antallet af disse legater er i 2016 igen steget markant siden de foregående år.

– Myndighederne har fået skabt en praksis, der gør, at man som veteran ikke får anerkendt PTSD, selvom man har fået stillet en eller flere sikre diagnoser i sundhedsvæsenet. Sådan restriktiv praksis har ikke hjemmel i lovgivningen, men er udtryk for, at myndighederne forvalter deres skønsbeføjelse på en måde, som ikke er hensigtsmæssig, sagde Peter Højland.

Soldaterlegatet mener:

  • Problemet er IKKE lovgivningen.
  • Problemet er IKKE lægernes vurdering.
  • Problemet er IKKE WHO’s diagnosekriterier.
  • Problemet ER urimelige beviskrav og efter Soldaterlegatets opfattelse en urimelig administrativ praksis i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring!

Formodningsregel for veteraner med PTSD

-Afslagene baserer sig alene på arbejdsskademyndighedernes frie skøn, der over tid har udmøntet sig i en praksis, hvor man systematisk kan tilsidesætte sundhedsvæsenets vurderinger, eventuelt med henvisning til at man har anvendt en lægekonsulent ved sagens afgørelse, fortalte Peter Højland.

Soldaterlegatet er derfor i dialog med forsvars- og beskæftigelsesministeriet om tilføjelsen af en formodningsregel i særloven, som knytter an på den eksisterende formodningsregel i arbejdsskadelovens § 12, stk. 2. Efter denne formodningsregel skal varigt mén og erhvervsevnetab som hovedregel anses for at være en følge af en indtrådt arbejdsskade, medmindre arbejdsskademyndighederne kan løfte bevisbyrden for, at sådanne tab ikke er en følge af arbejdsskaden.

Vejen til et godt hverdagsliv

Årsmødets sidste indlæg omhandlede erfaringerne med projektet ’Vejen til et godt hverdagsliv’, hvor 24 veteraner med diagnosticeret PTSD i et år er blevet fulgt af en 360-graders konsulent fra Handicapidrættens Videnscenter. De deltagende veteraner er blandt andet visiteret til projektet fra Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri i Aarhus, hvor Sidsel Jacobsen er socialrådgiver. Hun fortalte på årsmødet, hvordan veteranens overgang fra den trygge behandling på klinikken til en ny hverdag altid er svær. Men den overgang har projektets to ansatte konsulenter netop været med til at sikre – med udgangspunkt i den enkeltes veterans egne behov.

Resultaterne viser, at 96 % af deltagerne har gennemført projektforløbet og beretter om en markant forbedret hverdag, og 58 % er kommet tættere på arbejdsmarkedet enten i form af flexjob, praktik eller uddannelse.

-Det har været afgørende for projektet, at målet fra starten ikke var at komme i beskæftigelse – men at finde frem til, hvad veteranen har savnet fra sit tidligere liv. For man skal have bygget en hverdag op igen med noget der giver mening og glæde. Dette er et væsentlig skridt mod arbejdsmarkedet, som de ikke har haft et forhold til i lang tid, fortalte Sidsel Jacobsen.
Læs mere om erfaringer fra projektet her

Se uddrag af årsmødet her:

  • Soldaterlegatet modtog 446 ansøgninger i 2016 og bevilgede legater for cirka 9 millioner kroner.
  • Igen i 2016 har Soldaterlegatet oplevet, at det primært er personer med psykiske skader (91 %), der bliver indstillet til Soldaterlegatet.
  • 43 % af legatmodtagerne i 2016 havde ikke modtaget støtte fra Soldaterlegatet før. Det betyder, at stadigt flere danske veteraner får kendskab til fondens arbejde, og at Soldaterlegatet ved udgangen af 2016 i alt har støttet cirka 1.450 enkeltpersoner.
  • Læs Soldaterlegatets årsrapport 2016 her

Skrevet af Marie Tanggaard