Retssikkerheden for skadede veteraner i fare

Resultaterne af en analyse af hjemvendte veteraners arbejdsskadesager retter alvorlig kritik mod arbejdsskademyndighedernes behandling af sagerne for ikke at følge gældende lov.

Fonden Soldaterlegatet har i samarbejde med juridiske eksperter på området undersøgt sagsbehandlingen i 693 veteransager og fundet, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) mangelfulde behandling betyder, at alt for mange får afvist deres sager om erstatning, selv om de har PTSD og har været udsat for belastninger under deres udsendelse.

Analysen viser, at myndighederne både stiller strengere krav til de belastninger, soldaten skal have været ude for og strengere krav til beviset for den tidsmæssige sammenhæng, end der er hjemmel til. Førende advokater på området kalder resultaterne for nedslående læsning men er ikke overraskede.

-Rapporten viser, at den er helt galt med juraen hos myndighederne, og at de i et betydeligt omfang ikke overholder loven, når de vurderer sagerne. Det har vi sammen med Soldaterlegatet råbt op om siden 2012, og det er derfor meget nedslående, at der stadig efter politiske initiativer som særloven og veteranpakken er så massive problemer. Der er akut behov for, at politikerne en gang for alle sikrer, at de her vigtige sager skal behandles efter loven og ikke efter myndighedernes forkerte praksis, siger både Mads Pramming og Karsten Høj, der er de førende advokater på veteranområdet.

Fair behandling

Soldaterlegatet har iværksat analysen for at sikre, at veteranerne får behandlet deres sager fair og efter reglerne.

-Vi har gentagne gange de sidste 7 år over for skiftende beskæftigelsesministre påpeget gennemgående problemer i AES’s behandling af veteraners arbejdsskadesager og derfor følt os nødsaget til at igangsætte en analyse, for at få det juridisk belyst. Med resultaterne af analysen i hænderne har vi derfor henvendt os til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen med kritikken og konkrete anbefalinger til, hvad der kan gøres for at rette op på retstilstanden, fortæller Peter Højland, bestyrelsesformand i Soldaterlegatet:

– Samtlige afviste veteransager genoptages
– Man i alle sager om anerkendelse vender bevisbyrden, således at det pålægges myndigheden at sandsynliggøre, at veteranens psykiske lidelse er opstået af andre årsager end udsendelsen
– Myndighederne og deres medarbejdere gøres bekendt med reglerne, så sagerne kan blive afgjort i overensstemmelse med gældende ret

Resultaterne viser desuden, at knap en tredjedel af alle veteranerne i analysen var under 24 år, da de kom hjem fra udsendelse og blev syge. Derudover havde halvdelen af analysens veteraner kun haft den ene udsendelse som årsag til arbejdsskaden.

-De skadede veteraners unge alder samt det faktum at blot én udsendelse i halvdelen af de undersøgte veteraners sager er tilstrækkelig til at forårsage en betydende psykisk lidelse, bør i høj grad motivere Forsvaret til at udvikle metoder til at kvalificere den rette rekruttering, forebygge følgevirkninger af udsendelserne samt styrke rehabiliteringsindsatsen og samarbejdet med sundhedssektoren om behandling, siger Peter Højland.

Baggrund

Nogle udsendte soldater vender hjem efter internationale missioner og udvikler PTSD (posttraumatisk stressyndrom) på baggrund af de oplevelser, de har haft i krigszonerne. En PTSD-diagnose kan blive stillet straks efter eller flere år efter udsendelse, hvorefter veteranerne kan søge arbejdsskadeerstatning. Omkring en tredjedel får afslag, når de søger om arbejdsskadeerstatning for de belastningerne, de har været udsat for.

Læs rapporterne:
1. Hjemvendte soldaters ret til arbejdsskadeerstatning for PTSD – en juridisk analyse af myndighedernes praksis, 2019 – af professor dr.jur. Andreas Bloch Ehlers. Se konklusion s. 80.
2. Analyse af arbejdsskadesager, empirisk rapport 2019 – af Soldaterlegatet, HKKF, CS, HOD og advokaterne Mads Pramming/Karsten Høj.

For yderligere information kontakt:
Thore Clausen, sekretariatschef
Mobil: 31 37 17 37
E-mail: tc@soldaterlegatet.dk

Skrevet af Marie Tanggaard