Små legater har stor effekt

I foråret 2016 målte Soldaterlegatet tilfredsheden med fondens arbejde blandt legatmodtagere og ansøgere. Svarene fra det udsendte spørgeskema viste blandt andet en stor oplevet effekt af legaterne samt det faktum, at selv mindre legater har stor betydning for den enkelte veteran. 

Den elektroniske og anonyme spørgeskemaundersøgelse blev gennemført i marts og april måned 2016 med det formål at undersøge tilfredsheden med fondens legatuddeling, hjemmeside, personlige vejledning samt legatmodtagernes eget udbytte af legaterne.

Støtte til pårørende

De 261 adspurgte fordelte sig på 160 legatmodtagere og 101 personer, der havde indstillet en veteran til et legat – de såkaldte ansøgere. Ud af de dem svarede 87%, at de har oplevet effekten af legatet som god eller meget god. 7% svarede, at den er dårlig eller meget dårlig. Det, at så mange opfatter en synlig effekt af legatet, er bemærkelsesværdigt. Man kunne forestille sig, at det var svært at afgøre en effekt af legatet. Men det er altså ikke tilfældet her.

En del ansøgere har kommenteret, at de ville ønske, at pårørende til skadede veteraner kunne tilgodeses i legatuddelingen. Baggrunden for ønsket er, at mange ægtefæller, forældre og børn ofte står i vanskelige situationer efter i perioder at have støttet hjemvendte soldater med svære psykiske efterreaktioner og udfordringer med at vende hjem til en almindelig hverdag.

Valg af advokat

Enkelte kommentarer blandt ansøgerne tyder på, at der hersker en forkert opfattelse af, hvorvidt man skal have diagnosticeret PTSD for at komme i betragtning til et legat som psykisk skadet soldat. Det skal man ikke! Det er alene nødvendigt med en fagpersons vurdering af, om legatmodtageren har vist psykiske efterreaktioner i forbindelse med udsendelse. Det er derimod vigtigt, at der er en årsagssammenhæng mellem behovet for støtte og den pådragne skade fra udsendelsen.

Et par kommentarer peger henimod et behov for at kunne gemme ansøgningsblanketten til et legat på sin computer, så den ikke skulle udfyldes på én gang. Soldaterlegatet vil se på muligheden for at forbedre ansøgningsskemaet på dette punkt.

Flere ansøgere udtrykker et ønske om muligheden for selv at vælge, hvilken advokat de vil benytte i forbindelse med et legat. Til det kan Soldaterlegatet oplyse, at vi gennem årene fået oplyst en række sager, hvor nogle advokater har krævet alt for høj salær i forbindelse med arbejdsskadesager (sager hvor veteranerne på egen hånd havde søgt advokatbistand). Derfor holder Soldaterlegatet fast i sit eksklusive samarbejde med to københavnske advokatfirmaer. Begge firmaer har førende eksperter på området og kan garantere, at den af Soldaterlegatet formidlede juridiske rådgivning er af højeste kvalitet til en fast og rimelig pris.

Legater gør nytte

Ud af de 160 legatmodtagere, der har svaret på undersøgelsen, har 33 også har deltaget i et projekt støttet af Soldaterlegatet. Hovedparten af de adspurgte legatmodtagere [77%] er blevet indstillet til et legat af fagpersoner: fagforeninger, socialrådgivere, jobkonsulenter, soldaterhjem m.fl. 81% af modtagerne føler, at de efter at have modtaget legatet, er blevet støttet af den person, der har indstillet dem. Det er i sig selv udtryk for en stor cadeau til dem, der indstiller veteraner til legater. Det vil Soldaterlegatet gerne benytte chancen for at sige tak for her.

96% af de adspurgte legatmodtagere har svaret bekræftende på, at de har draget nytte af legatet. Svaret er tydeligt og tilfredsstillende. På spørgsmålet om, på hvilken måde legaterne har gavnet deres, lyder mange af svarene, at legatet letter deres svære situation nu og her.

Rådgivning og hjælp til medicin og motion

Mange udtrykker samtidig, at hjælpen til økonomisk rådgivning har løftet en stor byrde fra deres skuldre, så de fik overskud til andre ting. Det er værd at bemærke, at så mange kan mærke en direkte effekt af den økonomiske rådgivning. Ofte er der tale om få timers samtale med uvildig rådgiver, der sammen med veteranen gennemgår vedkommendes budget og får styr på det. Det er et relativt lille legat med stor effekt.

Legater til juridisk rådgivning tildeles typisk i form af advokathjælp til at vurdere Arbejdsskadestyrelsens afgørelser i veteranernes arbejdsskadesager – en såkaldt ’second opinion’. Effekten, der bliver spurgt til, er dermed alene en subjektiv vurdering fra veteranens side af effekten af hans/hendes legat. Det er meget positivt, at 67 % af veteranerne bedømmer effekten af den juridiske rådgivning for god eller meget god, når man tænker på advokaternes magtesløshed over for de langsomme administrative sagsgange i Arbejdsskadestyrelsen. Denne situation frustrerer og presser forståeligt nok mange veteranerne rigtig meget.

81 % af legatmodtagere af medicinlegater mener, at legatet har hjulpet dem meget eller rigtigt meget. Effekten af det forholdsmæssige lille legat til støtte til medicinudgifter er dermed forholdsmæssig meget stor. Legatet er af stor betydning for mange, og der er ingen tvivl om, at det er et legat Soldaterlegatet fortsat skal lægge vægt på i uddelingsstrategien.

Det generelle billede af legatmodtagernes svar viser, at hjælp til medicinudgifter, advokat og motion er af afgørende betydning for veteranens trivsel, livskvalitet og psykisk velbefindende. En aktiv hverdag har stor effekt, og selv mindre legater til cykler, svømning og lignende er af stor vigtighed for den enkelte.

Bedre trivsel og øget livskvalitet

26 ud af de adspurgte 33 veteraner, der har deltaget i projekter støttet af Soldaterlegatat, mener, at deres arbejdsmæssige eller private situation har udviklet sig positivt som følge af deres deltagelse. I de uddybende kan vi se, at i alt 94 % vurderer, at de blandt andet har fået en bedre trivsel og livskvalitet, er blevet mere afklaret i forhold til, hvad de vil arbejde med eller studere eller udviklet sig personligt. Kun tre veteraner mener, at deltagelsen enten ikke har haft nogen betydning eller har haft en negativ betydning for deres udvikling.

Projektdeltagernes egne kommentarer tegner et billede af, at det har været essentielt for deres rehabilitering at være fysisk aktive og møde andre ligesindede i andre rammer end forsvarets:

  • ’Her var det ikke krigshistorier, der var i fokus – men os selv som menneske.’
  • ’DIF Soldaterprojekt har været essentielt for min motivation for at komme videre i livet. Det har givet mig et fællesskab med en masse andre i samme situation.’
  • ’Jeg har fået mere tryghed i at færdes i det offentlige rum.’
  • ’Min mentor forstår mig 100 % – og det i sig selv er en stor støtte for at opnå en bedre hverdag.’

Soldaterlegatet vil rette en stor tak til alle dem, der har taget sig tid til at svare på spørgeskemaet!

Fakta

  • Soldaterlegatet modtog 500 ansøgninger i 2015 og har uddelt legater for cirka seks millioner kroner.
  • Igen i 2015 har Soldaterlegatet oplevet, at det primært er personer med psykiske skader (93 %), der bliver indstillet til Soldaterlegatet.
  • 36 % af legatmodtagerne i 2015 havde ikke modtaget støtte fra Soldaterlegatet før. Det betyder, at stadigt flere danske veteraner får kendskab til fondens arbejde, og at Soldaterlegatet ved udgangen af 2015 i alt har støttet ca. 1.400 enkeltpersoner.
  • Generelt kan det siges, at over 50 % af legatmodtagerne har mere end én mission bag sig. Veteranen med flest udsendelser har været udsendt 18 gange!

Skrevet af Marie Tanggaard