‘Det er udfordrende at omstille sig til livet efter udsendelse’

Søren Bo Andersen er fungerende leder for Videncentret ved Veterancentret i Forsvaret. Videncentret indsamler systematisk data om udsendelsens konsekvenser for veteraner og pårørende.

SL: Hvordan oplever I gruppen af veteraner og de udfordringer, som de står overfor?

SBA: Forskningsmæssigt så ved vi, at det store flertal af danske veteraner – omkring 85-90 % – heldigvis vender hjem fra international udsendelse uden psykiske skader og mén, og de har således ingen særlige behov for støtte i relation til udsendelse. Desværre er der dog en gruppe af veteraner på omkring 10-15 %, der udviser reaktioner, som kan give behov for særlig støtte. Den gruppe er vi meget opmærksomme på. Mange af dem ser vi også hos vores militærpsykologer, hvor de ikke alene kæmper med psykiske belastningsreaktioner men også med udfordringer ved at omstille sig til livet efter udsendelse.

SL: I efteråret 2012 offentliggjorde SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd resultaterne fra det omfangsrige forskningsprojekt ’Danske Hjemvendte Soldater’. Hvordan supplerer projektet og resultaterne det billede, I selv har af veteranerne gennem jeres egen forskning og arbejde?

1224-forsideweb140

SBA: SFI har produceret en række rapporter, som dækker området bredt. Resultaterne fra det medicinske modul (rapport nr. 6) er specielt interessante for den forskning, som vi i Videncentret på nuværende tidspunkt har stort fokus på. Med det medicinske modul viste SFI for eksempel, at 17 % af de danske veteraner er registreret med enten en diagnose, en psykiatrisk kontakt, psykofarmaka eller misbrugsbehandling, mens dette tal er på 19 % i kontrolpopulationen. For Veterancentret betyder disse resultater, at danske veteraner som en ’hel gruppe’ generelt er meget sunde.

Samtidig viste resultaterne fra SFI, at de danske udsendte generelt har en lavere sandsynlighed for psykiatriske diagnoser end den sammenlignelige kontrolgruppe. Samt at der over tid er færre af dem, der udsendes, som har fået en psykiatrisk diagnose, inden de udsendes første gang, hvilket kan ses som et tegn på, at forsvaret er blevet bedre til at udvælge de soldater, der skal udsendes. Forsvaret  arbejder  dog  stadigvæk  på  at  styrke  og forbedre udvælgelsen af fastansat personel.

Derudover fremkom SFI med resultater, der også viser, at der er visse faktorer, der øger sandsynligheden for at få psykiske vanskeligheder efter udsendelse for eksempel tidligere psykiske problemer. Disse fund stemmer ret godt overens med vores egne resultater i forsvaret fra det prospektive langtidsstudie USPER PSYK, hvor soldater udsendt med ISAF hold 7 er blevet undersøgt grundigt ved flere nedslagspunkter før, under og efter udsendelsen og op til 2,5 år efter hjemkomst.

SL: Som en af modtagerne/brugerne af ’Danske Hjemvendte Soldater’, hvad vil du så mene, at forskningsrapporten har afstedkommet – har den for eksempel påvirket jeres tilgang til arbejdet med veteranerne, og på hvilken måde har I kunnet anvende de meget unikke resultater, som projektet kom frem til?

SBA: SFIs forskningsresultater er meget omfangsrige. I vores regi går resultaterne på tværs af de forskellige faggrupper i
Veterancentret, der støtter veteraner og pårørende i relation til udsendelse. Vi har derfor udbredt SFIs forskningsresultater både nationalt såvel som internationalt. Vi har for eksempel gennemgået resultaterne ved vores årlige seminar, hvor samtlige ansatte i Veterancentret på tværs af de forskellige faggrupper mødes for at videreudvikle det tværfaglige samarbejde om støtte og anerkendelse til veteraner og pårørende. Derudover har vi præsenteret resultaterne både i nordisk samarbejdsregi samt viderebragt og formidlet resultaterne ved internationale konferencer.

SL: Hvilken udvikling vurderer du, at vi vil se på veteranområdet i den kommende tid – og hvilke udfordringer, mener du, at veteranerne såvel som Forsvaret og det danske samfund vil komme til at stå overfor?

SBA: Et af de centrale spørgsmål, som vi står over for på veteranområdet i dag, er, hvordan billedet i forhold til støtte til soldatervores veteraner vil se ud i fremtiden – særligt i lyset af de ændrede opgaver i Afghanistan, men også i forhold til hvilke typer missioner for forsvaret, der ligger og venter forude.

Vi har i foråret selv offentliggjort en undersøgelse, der blandt andet viser, at en forsinket udvikling af psykiske efterreaktioner kan forekomme blandt nogle veteraner. I undersøgelsen var der tale om veteraner udsendt til Afghanistan i 2009. I et bredere perspektiv kender vi i sagens natur endnu ikke omfanget af for eksempel de nyere Afghanistan-hold, eller sågar kommende hold udsendt til andre missioner. Men vi er selvfølgelig opmærksomme på, at der kan være en forsinkelse i reaktionerne. Det er et område, som vi vil følge tæt i de kommende år.

Nu er der gået 20 år siden de første missioner på Balkan fandt sted, men vi ser jo stadigvæk, at der dukker følgevirkninger op. Det betyder, at vi også skal følge de nye veterangenerationer på langt sigt – de soldater, der kommer hjem i morgen og i overmorgen, vil efter al sandsynlighed være en målgruppe for os de næste 15 år, selvom vores engagement i Afghanistan reduceres. Indsatsen er et langt træk. Vi skal hele tiden udvikle og opdatere vores viden på området.

Læs mere om SFI’s og Soldaterlegatets projekt her.

Skrevet af Charlotte Bækdahl