DIF Soldaterprojekt – idrætstilbud for skadede veteraner

Formålet med DIF Soldaterprojekt er at resocialisere skadede veteraner gennem særligt tilrettelagte idrætsaktiviteter, som skal medvirke til, at de igen kan inkluderes i det danske samfund og eventuelt genetableres på arbejdsmarkedet.

DIF Soldaterprojekt blev igangsat i 2011 i et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, Dansk Handicap Idræts-Forbund og Dansk Militært Idrætsforbund. Projektet favnede på daværende tidspunkt fysisk skadede soldater men blev fra 1. januar 2017 udvidet til også at favne psykisk skadede.

Projektet skal medvirke til en inklusion af de skadede veteraner og til en opbygning af et klubnetværk og et fællesskab i relevante idrætsforeninger under DIF sammen med andre udøvere. Idrætstilbuddet og det sociale fundament skal være et springbræt for de skadede veteraner på deres vej fra en militær karriere til et liv i det civile.

Stor tilslutning

Interessen for DIF Soldaterprojekt er stor og med udgangen af 2018 var der tilknyttet over 300 veteraner med enten fysiske eller psykiske skader, heraf har omkring 50% ikke tidligere deltaget i projekter omkring idræt og fællesskaber.

Af nuværende konkrete samarbejder i forhold til at facilitere fællesskaber og aktiviteter for primært de PTSD-skadede veteraner kan nævnes: Veterancentret, Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri i Aarhus, ATT i Vejle, Lokalpsykiatrisk center Odense, Rigshospitalet, Danmarks Veteraner, Veteranstøtten, Det Danske Spejderkorps, Københavns Universitet, Handicapidrættens Videnscenter samt Fonden Danske Veteranhjem. Herudover samarbejder DIF Soldaterprojekt med 17 specialforbund og 16 kommuner.

Igennem samarbejder med et udvalg af de 62 specialforbund, der rangerer under DIF, tilbyder projektet en bred vifte af idrætstilbud. Med en konsulent i Jylland, to på Sjælland, en studentermedhjælper og en projektleder når projektet ud i hele landet med faste aktiviteter og træninger. Derudover afholder DIF Soldaterprojekt fra 2018 fem camps om året. I 2017 har der været afholdt fire camps; en sportscamp for skadede veteraner i Ringkøbing, en ugecamp for skadede veteraner og pårørende i Ringkøbing, en outdoor camp for skadede veteraner i Sverige, samt en julecamp for skadede veteraner og deres pårørende i Vejle. Herudover er der lavet en lang række aktiviteter rundt om i landet – nogen på forsøgsbasis og andre mere permanente. Planerne for 2018 er at tilbyde de skadede veteraner at kunne deltage i mere sikre træningsmiljøer – kaldet for ’safe zones’. Disse safe zones skal medvirke til, at de veteraner, der ikke endnu har mod på at deltage i det civile foreningsliv, også har muligheden for en ugentlig træning. Der søges mod at etablere seks safe zone-tilbud geografisk spredt i landet.

Cykelløb gennem Danmark

Om sommeren arrangerer DIF Soldaterprojekt i samarbejde med Det Danske Spejderkorps familiecamps, og i 2018 afholdt man et stort cykelarrangement ’Ride4Rehab’ fra den 27. august til den 5. september, som blev gennemført over ni etaper gennem Danmark med start i Frederikshavn og mål i København på flagdagen. Ifølge projektleder Rune Oland er hele tanken med projektet, at der skal være et tilbud til alle.

-Det danske foreningsliv skal være det løftende fællesskab der hjælper de skadede veteraner videre fra militær til civil. Dette gøres kun ved at møde disse mennesker i øjenhøjde og sørge for at de føler sig velkomne og motiverede. Motivationen skal komme fra dem selv og de skal derfor finde ud af hvad det er de har lyst til at kaste deres tid på. Det kunne være alt fra petanque til SUP surfing (Stand Up Paddle). Vores mål med de valgte aktiviteter er at efterkomme ønsker eller så frø, siger projektleder Rune Oland.

Endvidere skal projektet medvirke til at reducere den relativt høje, samfundsmæssige udgift, der er forbundet med målgruppens situation, såfremt veteranerne ikke resocialiseres og vender tilbage til arbejdsmarkedet. Projektet vil skabe et fundament og motivation gennem idrætten, for at det enkelte individ vil kunne fremfinde de fornødne ressourcer det kræver i påbegyndelsen af en ny uddannelse eller at kunne genindtræde på arbejdsmarked.

Det er DIF Soldaterprojekts ambition og målsætning, at minimum 20 % af den deltagende målgruppe har påbegyndt en uddannelse eller har fået arbejde ved projektets afslutning. Fællesskabet og idrætten skal ses som det bærende middel til at nå målet, fordi formålet på den lange bane er, at de skadede veteraner kommer til at indgå som velfungerende borger og igen kan bidrage positivt til deres eget liv.

-Hvis idrætten bruges rigtigt, kan den være det springbræt, der er brug for undervejs på rejsen fra militær til civil, og så er det vigtigt, at idrætstilbuddene står på skuldrene af de øvrige rehabiliterende tilbud den enkelte veteran. I DIF Soldaterprojekt arbejder vi med fællesskabet som fundament samt med recovery-processer som underbyggende for den enkeltes vej tilbage, forklarer Rune Oland.

Ifølge projektleder Rune Oland, handler rejsen fra militær til civil om at komme sig fra en traumatisk oplevelse og et tab af førlighed samt at overvinde de sociale følgevirkninger mange veteraner får efter alvorlige psykiske vanskeligheder.

-Recovery indebærer udvikling af ny mening og nyt formål i ens liv, og det er det, vi i DIF Soldaterprojekt ved, at vi kan understøtte. Foreningslivet og fællesskaber i såvel civile som militære foreninger understøtter lige netop denne proces. Vi vægter udvikling af stærke og ligeværdige samarbejdsrelationer med både veteran og dennes pårørende. På den måde bliver aktiviteter og nye læringspunkter langt bedre forankret, fortæller Rune Oland.

Klædt på til opgaven

DIF Soldaterprojekt arbejder sammen med lokale klubber og foreninger i hele landet om at tilbyde idrætsaktiviteter til veteranerne, så de har mulighed for at udvikle sociale fællesskaber i nærheden af, hvor de bor. Konsulenterne i projektet bruger meget tid på at tale med trænere og frivillige om, at veteranerne er helt almindelige mennesker, der har brug for lidt ekstra behov for plads, tid og ro. De lokale foreninger får også tilbudt kurser varetaget af DIF selv eller af Veterancentret. Derudover så tilbyder DAI (Dansk Arbejder Idrætsforbund) en række kurser til træning med psykisk sårbare som er nyttige for de trænere, der vil gå endnu mere i dybden.

Konsulenterne i DIF Soldaterprojekt har meget varierede baggrunde med forskellige kompetencer. Men ifølge Rune Oland er det vigtigste, at de ansatte i projektet er dygtige til at skabe relationer – ikke bare for dem selv, men også mellem andre mennesker.

-På den måde bliver det fællesskabet, der er det stærke og det, der løfter den enkelte deltager op på et højere niveau i hans recoveryproces. Som projekt skal vi være imødekommende, lyttende og ikke mindst favnende i forhold til alle de små og store forskelligheder der er blandt veteraner med PTSD. Vi skal arbejde med et konstant overskud og uden at stresse – ellers bliver opgaven svær at udføre, siger Rune Oland.

Inkludering kræver forandring

At DIF Soldaterprojekt ved årsskiftet 2016/17 gik fra at favne cirka 50 veteraner med fysiske skader til også at inkluderede veteraner med psykiske traumer, har betydet, at projektleder Rune Oland har måtte sætte forventningerne ned og i langt højere grad inkludere de pårørende. Fx kan han og de andre konsulenter ikke længere altid være de udførende kræfter, der går forrest i alt. Til det er der simpelthen for mange veteraner med psykiske skader i projektet.

-Det har på mange måder været en stor omvæltning. Jeg er som projektleder gået fra ’kun’ at have haft frivillige kræfter under mig til nu at have fem ansatte og en mere på vej. Alene det har bevirket, at jeg har skulle redefinere min rolle og gjort administrationen og beslutningsgangene mere omstændige. Selve processen omkring at få nye veteraner ind i projektet har været langt mere arbejdstung. Ved de fysisk skadede veteraner var der stort set kun behov for at have en mand tilstede på Rigshospitalet, hvor alle de skadede landede, samt et godt samarbejde med landets førende bandagister. Når arbejdet rummer personer med psykiske skader, så bliver det langt sværere at definere hvor det bedste sted er at rekruttere veteranerne. Det kræver et enormt bredt samarbejde, hvor deciderede samarbejdsaftaler tænkes ind. Vi har således valgt at lægge et enormt fokus på samarbejde med kommunerne, de regionale behandlingstilbud, specialforbund, veterancenteret, samt øvrige aktører på veteranområdet, som er hele fundamentet for vores arbejde de kommende år, slutter Rune Oland.

Krigsdans

Krigsdans

Soldaterlegatet har støttet Marie Suul Brobakkes dokumentarfilm Krigsdans (2017), hvor man følger tre veteraner og Det Kongelige Teater i opsætningen af forestillingen I Føling (2015).

læs mere