Veteranerne bliver gennem hele projektet støttet af 360 graders konsulenter.

’Vejen til et godt hverdagsliv’

Print
09/09/2015

Nogle veteraner vender hjem fra en udsendelse med svære psykiske skader og ude af stand til at få en hverdag til at fungere. Projektet – Vejen til et godt hverdagsliv – skal støtte veteraner til en god hverdag og videre ind på arbejdsmarkedet. Initiativet er et samarbejde mellem Soldaterlegatet, Handicapidrættens Videnscenter, psykiatrien og Københavns Universitet.

Nogle veteraner vender hjem fra en udsendelse med svære psykiske skader og ude af stand til at få en hverdag til at fungere. Initiativet er et samarbejde mellem Soldaterlegatet, Handicapidrættens Videnscenter, Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri i Aarhus, Psykiatrisk Center København samt Københavns Universitet.

Projektets overordnede mål er at vise, at en hårdt PTSD-ramt veteran, der med hjælp fra en personlig 360 graders konsulent, kan få et godt hverdagsliv og dermed det nødvendige fundament for at blive klar til et arbejde. Handicapidrættens Videnscenter har gennem tyve år arbejdet med at hjælpe personer på kanten af livet på fode igen under de vilkår, der passer lige netop til personen. De erfaringer skal sammen med viden fra Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri i Aarhus og Psykiatrisk Center København hjælpe veteraner med PTSD, angst eller depression med praktisk støtte under deres behandling til at komme videre med livet efterfølgende.

Tidligere erfaringer fra psykiatrien viser nemlig, at de PTSD-ramte veteraner, der modtager supplerende praktisk støtte, opnår en større og hurtigere effekt af den kognitive og medicinske behandling samt er højt motiverede for at komme videre med livet efter et behandlingsforløb. Det momentum vil projektet udnytte til at hjælpe veteranerne med at overvinde barrierer, rydde op i gamle mønstre og støtte dem til at orientere sig i nye retninger.

Projektet vil:

 • Kortlægge hvad et godt hverdagsliv er samt undersøge i hvilken udstrækning og med hvilke virkemidler, en god hverdag kan lede til uddannelse og beskæftigelse for en veteran med psyko-sociale problemer.
 • Støtte veteranen gennem personlig støtte fra en 360 graders konsulent, så veteranen fastholder sin positive udvikling med henblik på at skabe et godt hverdagsliv
 • Støtte veteranen så langt, at denne begynder at se positivt på fremtiden og selvstændigt foretager de nødvendige valg for at fortsætte den personlige udvikling frem mod indtræden på arbejdsmarkedet.
 • Sikre at veteranen får etableret et godt hverdagsliv samt få etableret kontakt til og samarbejde med private virksomheder.

Forventningen er at:

 • 100 % af de veteraner, der gennemfører forløbet, opnår en bedre hverdag – og øget kontrol over egen tilværelse, i forhold til såvel sociale som økonomiske forhold.
 • 45 % enten kommer i fuld eller delvis beskæftigelse, her tæller også optag på en videregående uddannelse.
 • At 10 % af deltagerne falder fra.

Projektets forløb

 • Møder og personlige samtaler mellem 360 graders konsulenten og veteranen.
 • 360 graders konsulenten følger veteranen i forskellige hverdagssituationer og forsøger at forstå det oplevede i dets kontekst.
 • Udvikling af handleplan med konkrete målsætninger, der sammen med veteranen prioriteres med henblik på at skabe det fornødne fundament for, at veteranen kan tage det næste skridt nærmere et godt hverdagsliv.
 • Løbende personlig støtte og opfølgning, herunder italesætte og styrke den positive udvikling, veteranen oplever.
 • Introduktion til nye fællesskaber med henblik på at styrke veteranens identitet fra ’skadet’ til ’arbejdsdygtig’.

Dokumentation og evaluering

Samarbejdet vil løbende blive fulgt og analyseret af Birgitte Refslund Sørensen og Matti Weisdorf fra Institut for Antropologi ved Københavns Universitet. De vil gennem interview og observationer undersøge veteranernes forståelse og praktisering af ’et godt hverdagsliv’ ved hjælp af kvalitative etnografiske metoder, hvor informanternes erfaringer og perspektiver har prioritet frem for eksterne definerede kategorier og kriterier.

LÆS EVALUERINGEN HER

Relateret artikel: Læs om resultaterne af evalueringen, der viser hvordan 58 % af deltagerne er kommet tættere på arbejdsmarkedet, mens 96 % har fået et bedre hverdagsliv. Læs artikel her

Video: Fire veteraner fra projektet fortæller om deres hverdagsliv før, under og efter deltagelse i projektet. Mikkel, Kristian, Heine og Frank har alle været udsendt i internationale missioner og efterfølgende fået diagnosticeret PTSD:

 

Hvem står bag

Projektet er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med 3 millioner kroner og planlagt til at løbe fra august 2015 indtil udgangen af 2016.

Soldaterlegatet har siden 2009 arbejdet med at støtte psykisk og fysisk sårede veteraner. Herigennem har Soldaterlegatet opnået en stor viden omkring de forhold, der virker forhindrende for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet efter hjemsendelse fra en international militær mission. En stor del den støtte, Soldaterlegatet indtil nu har ydet, har været legater til individuel rådgivning og sparring med henblik på at støtte veteranen i at få skabt et stabilt fundament for et godt hverdags og dermed et godt udgangspunkt for et fremtidigt arbejdsliv. Et arbejde, der har motiveret fonden til at søsætte projektet med henblik på at bringe veteranerne tættere på et aktivt og positivt arbejdsliv.

Handicapidrættens Videnscenter er en selvejende institution, som siden 1995 bl.a. har arbejdet med helhedsorienteret, social og arbejdsmarkedsrettet rehabilitering samt formidling af job til mennesker med fysiske, psykiske og sensoriske funktionsnedsættelser. Handicapidrættens Videnscenter har i de seneste 4-5 år medvirket til at adskillige veteraner med PTSD og andre psykiske problemer er kommet i gang med civil uddannelse og arbejde. Videnscentret varetog i 2010-11 på Soldaterlegatets foranledning opgaven med at gennemføre projektet ’Hjem fra krig – og hva’ så?’ – et forsøg med intervention og social rehabilitering af veteraner med svære psykiske problemer. Personalet, der forestod dette projekt, er stadig ansat i Videnscentret, hvilket forventes at medvirke til et højt kvalitetsniveau i arbejdet fra dag ét.

Projektet bliver gennemført i tæt samarbejde med Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri i Aarhus og Psykiatrisk Center København

For mere information om projektet kontakt venligst:

Thore Clausen, sekretariatschef i Soldaterlegatet
E-mail: tc@soldaterlegatet.dk
Mobil: 31 37 17 37

 • Få et indblik i erfaringerne fra projektet gennem hæftet ‘Bedre hverdag for veteraner med PTSD’. Hent pdf her.