Analyse af veteraners arbejdsskadesager

Soldaterlegatet offentliggjorde i oktober 2019 en analyse af 693 veteransager på arbejdsskadeområdet, der skulle afdække praksis i myndighedernes sagsbehandling.

Resultaterne af analysen af hjemvendte veteraners arbejdsskadesager retter alvorlig kritik mod arbejdsskademyndighedernes behandling af sagerne for ikke at følge gældende lov. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) mangelfulde behandling betyder, at alt for mange får afvist deres sager om erstatning, selv om de har PTSD og har været udsat for belastninger under deres udsendelse. Myndighederne stiller i de undersøgte sager både strengere krav til de belastninger, soldaten skal have været ude for og strengere krav til beviset for den tidsmæssige sammenhæng, end der er hjemmel til. 

Rapportens dele

Den samlede rapport er opdelt i to analyser, hvor den ene del udgør en empirisk analyse af AES’ praksis, og den anden del udgør en juridisk analyse af, om praksis er i overensstemmelse med gældende ret. Den juridiske analyse omfatter et udvalg af afviste sager, der er blevet identificeret i den empiriske analyse.

Rapporten blev offentliggjort den 7. oktober 2019:

  1. Hjemvendte soldaters ret til arbejdsskadeerstatning for PTSD – en juridisk analyse af myndighedernes praksis, 2019 – af professor dr.jur. Andreas Bloch Ehlers. Se konklusion s. 80.
  2. Analyse af arbejdsskadesager, empirisk rapport 2019 – af Soldaterlegatet, HKKF, CS, HOD og advokaterne Mads Pramming/Karsten Høj.

Læs artikel om resultaterne af analysen her