Analyse af veteraners arbejdsskadesager

Resultaterne af analysen af hjemvendte veteraners arbejdsskadesager retter alvorlig kritik mod arbejdsskademyndighedernes behandling af sagerne for ikke at følge gældende lov.

Soldaterlegatet offentliggjorde i oktober 2019 en analyse af 693 veteransager på arbejdsskadeområdet, der skulle afdække praksis i myndighedernes sagsbehandling. Analysen af sagsbehandlingen viste, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) mangelfulde behandling betyder, at alt for mange får afvist deres sager om erstatning, selv om de har PTSD og har været udsat for belastninger under deres udsendelse. Retssikkerheden for skadede veteraner er ganske enkelt i fare. Myndighederne stiller i de undersøgte sager både strengere krav til de belastninger, soldaten skal have været ude for og strengere krav til beviset for den tidsmæssige sammenhæng, end der er hjemmel til. 

Formålet med analysen var at undersøge, hvilke sager, juristerne bag undersøgelsen mente, burde anerkendes, men som ikke blev det. De juridiske samarbejdsparter mente, at en række psykisk skadede veteraner ikke fik deres ret efter lovgivningen, og at der direkte var tale om, at retssikkerheden var i fare. Antagelserne viste sig at holde stik.

Baggrunden for analysen var, at Soldaterlegatet oplever et stort behov for legatstøtte til juridisk rådgivning. Siden 2012 har fonden ydet støtte til denne post i stort omfang, og i en årrække har det været fondens største uddelingspost. 

Fair behandling

Soldaterlegatet iværksatte analysen for at sikre, at veteranerne får behandlet deres sager fair og efter reglerne. Med de foreliggende resultater har Soldaterlegatet derfor henvendt sig til beskæftigelsesministeren med kritikken og konkrete anbefalinger til, hvad der kan gøres for at rette op på retstilstanden:

– Samtlige afviste veteransager genoptages
– Man i alle sager om anerkendelse vender bevisbyrden, således at det pålægges myndigheden at sandsynliggøre, at veteranens psykiske lidelse er opstået af andre årsager end udsendelsen
– Myndighederne og deres medarbejdere gøres bekendt med reglerne, så sagerne kan blive afgjort i overensstemmelse med gældende ret

Resultaterne af analysen viste desuden, at knap en tredjedel af alle veteranerne i analysen var under 24 år, da de kom hjem fra udsendelse og blev syge. Derudover havde halvdelen af analysens veteraner kun haft den ene udsendelse som årsag til arbejdsskaden.

Soldaterlegatet mener, at de skadede veteraners unge alder samt det faktum at blot én udsendelse i halvdelen af de undersøgte veteraners sager er tilstrækkelig til at forårsage en betydende psykisk lidelse, i høj grad bør motivere Forsvaret til at udvikle metoder til at kvalificere den rette rekruttering, forebygge følgevirkninger af udsendelserne samt styrke rehabiliteringsindsatsen og samarbejdet med sundhedssektoren om behandling.

Database

Analysen vil efterfølgende kunne fungere som en database, der kan opdateres efter behov og dermed få en blivende værdi. Fx til at afstemme, om senere lovgivning får den tiltænkte virkning, eller om ændringer i retspraksis fører til flere anerkendelser. Den vil evt. også kunne udbygges med en videre analyse af fx udmålingspraksis for méngodtgørelse og erhvervsevnetabserstatning.

Analyserne blev offentliggjort den 7. oktober 2019:

  1. Hjemvendte soldaters ret til arbejdsskadeerstatning for PTSD – en juridisk analyse af myndighedernes praksis, 2019 – af professor dr.jur. Andreas Bloch Ehlers. Se konklusion s. 80.
  2. Analyse af arbejdsskadesager, empirisk rapport 2019 – af Soldaterlegatet, HKKF, CS, HOD og advokaterne Mads Pramming/Karsten Høj.