Analyse af veteraners arbejdsskadesager

Print
Af Marie Tanggaard | 27/06/2018

Soldaterlegatet har igangsat en analyse af 700 veteransager på arbejdsskadeområdet for at afdække praksis i myndighedernes sagsbehandling. Analysen bliver gennemført i samarbejde med Ehmer Pramming Advokater, Elmer Advokater, fagforeningerne HKKF, HOD og CS samt med dr.jur. Andreas Bloch Ehlers fra Københavns Universitet.

Formålet med analysen er at undersøge, hvilke sager, juristerne bag undersøgelsen mener, burde anerkendes, men som ikke bliver det. De juridiske samarbejdsparter mener, at en række psykisk skadede veteraner ikke får ikke deres ret efter lovgivningen, og at der direkte er tale om, at retssikkerheden er i fare.

I Soldaterlegatet oplever man et stort behov for legatstøtte til juridisk rådgivning. Siden 2012 har fonden ydet støtte til denne post i stort omfang, og i en årrække har det været fondens største uddelingspost.

-Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings praksis er stadig utilfredsstillende, og Soldaterlegatet ønsker at afdække problemets kerne og ved hjælp af analysen skabe et kvalificeret og dokumenteret grundlag for videre politisk påvirkning. Derfor har vi taget initiativ til dette samarbejde på tværs af fagforeninger og førende advokater på området, der alle oplever den samme mangelfulde praksis i sagsbehandlingen af arbejdsskaderne, siger sekretariatschef i Soldaterlegatet Thore Clausen.

Uforudsigelig retstilstand

Både advokater og fagforeninger oplever retstilstanden som uforudsigelig, og det er et alvorligt retssikkerhedsproblem, hvis der kan konstateres vilkårlighed i afgørelserne i sammenlignelige sager. Der bør heller ikke være udsving i takt med særlig offentlig bevågenhed, politisk pres eller andre forhold.

Projektets formål er derfor at foretage en analyse af et betydeligt antal af Arbejdsmarkedets Erhvervs­sikrings (AES) afgørelser om anerkendelse af veteraners PTSD (og andre psykiske følgeskader) som erhvervs­sygdom efter arbejdsskadesikringsloven og særloven for veteraner.

Analysen vil efterfølgende kunne fungere som en database, der kan opdateres efter behov og dermed få en blivende værdi. Fx til at afstemme, om senere lovgivning får den tiltænkte virkning, eller om ændringer i retspraksis fører til flere anerkendelser. Den vil evt. også kunne udbygges med en videre analyse af fx udmålingspraksis for méngodtgørelse og erhvervsevnetabserstatning.

Analysen forventes at kunne fremlægges ultimo 2018.

Analysens dele
Analysen opdeles i to delprojekter, hvor den ene del udgør en empirisk analyse af AES’ praksis, og den anden del udgør en juridisk analyse af, om praksis er i overensstemmelse med gældende ret. Den juridiske analyse vil omfatte et udvalg af afviste sager, der er blevet identificeret i den empiriske analyse.

Samarbejdsparter
Analysen bliver udarbejdet i et samarbejde mellem advokatbureauerne Elmer Advokater og Ehmer Pramming Advokater, fagforeningerne HKKF, HOD og CS, fonden Soldaterlegatet samt ekstern konsulent Andreas Bloch Ehlers, lektor dr.jur. og ph.d. fra Københavns Universitet.